ATP12 blog afbeelding

ATP12 van de CLP-verordening, deadline 17 oktober 2020

Voldoet de classificatie (indeling) van stoffen nog wel aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang? Dat toetst men doorlopend. Is er sprake van een wijziging? Dan publiceert men deze wijziging in een zogenaamde ATP van de CLP-verordening. Natuurlijk weet u als specialist waar de afkortingen ATP en CLP voor staan. Heeft u geen idee? De afkorting ATP staat voor adaption to technical and scientific progress. En de afkorting CLP staat voor classificatie, labeling and packaging. Op 28 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie de Twaalfde update van de CLP-verordening (ATP12). Waarom het belangrijk is hier naar te kijken? De deadline voor implementatie van ATP12 komt dichterbij. Deze is bepaald op 17 oktober 2020. Maar wat waren ook alweer de belangrijkste wijzigingen? En wat betekent ATP12 voor mijn bedrijf? Antwoord op deze vragen? Lees dan snel verder.

Twaalfde update CLP-verordening (ATP12)

Op 28 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie met verordening (EU) 2019/521 de 12de aanpassing aan de CLP-verordening. Deze CLP-verordening (originele versie: Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt de Europese wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels: GHS.

Meestal betreft een ATP een herziening van bijlage VI van CLP, de lijst van geharmoniseerde indelingen van zo’n 4000 veel voorkomende stoffen. Maar de ATP12 wijkt hier vanaf. Deze aanpassing wijzigt namelijk de criteria van de CLP-verordening. Hieronder de vijf belangrijkste wijzigingen

#1 Aangepaste categorieën in ATP12

De vroegere categorieën 1 en 2 voor ontvlambare gassen worden aangepast. Deze categorieën worden aangepast en verfijnd naar categorie 1A, 1B en 2. Als gevolg daarvan moet de indeling van bijna alle ontvlambare gassen nagekeken worden. Is er sprake van een wijziging? Dan is de fabrikant of leverancier verplicht een nieuw SDS aan te leveren.

#2 Pyrofore gassen

Bijkomend wordt bij ontvlambare gassen van categorie 1A de indeling “pyrofoor gas” gecreëerd, specifiek voor ontvlambare gassen die in lucht bij een temperatuur van 54°C of minder spontaan kunnen ontsteken. Deze pyrofore gassen krijgen als H-zin H232 (“Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht”).

#3 Nieuw fysisch gevaar

Ook wordt er voor het eerst sinds de originele versie van de CLP-verordening een nieuw fysisch gevaar opgenomen, namelijk: ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen (“Desens. Expl.”). Dit nieuwe fysisch gevaar is van toepassing op ontplofbare stoffen en mengsels die met water of alcohol worden bevochtigd (of met andere stoffen worden verdund) om op die manier hun explosieve eigenschappen te onderdrukken. Deze gedesensibiliseerde explosieven worden ingedeeld in 4 categorieën. ook krijgen zij elk het pictogram GHS02 (de vlam) en respectievelijk volgende H-zinnen: H206-H207-H208.

#4 EUH-zin EUH001 zal verdwijnen

Gecombineerd met de introductie van gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen zal de EUH-zin EUH001 (“In droge toestand ontplofbaar”) geschrapt worden.

#5 Zelf samenstellen van P-zinnen

Met de laatste wijziging zijn we aangekomen bij misschien wel de meest ingrijpende wijziging. Vanaf ATP12 mag men namelijk zelf P-zinnen samenstellen. Deze moeten echter wel gebaseerd zijn op de P-zinnen die zijn opgenomen in de CLP-verordening. De P-zinnen dienen vanaf nu enkel als leidraad om passend veiligheidsaanbevelingen te kiezen. De CLP-verordening bevat al een aantal gecombineerde P-zinnen. Maar dat zijn slechts enkele voorbeelden. Leveranciers mogen de teksten van P-zinnen zelf verder combineren. Het is zelfs toegestaan om bij de tekst van P-zinnen af te wijken van de tekst uit de CLP-verordening. Dergelijke afwijkingen mogen echter een invloed hebben op het veiligheidsadvies.

Goed nieuws dus voor de industrie. Misschien minder nieuws voor de gemiddelde consument/gebruiker aangezien deze aanpassing de harmonisatie een beetje los laat bij de etikettering van gevaarlijke stoffen/producten. Dat gaat mogelijk toch zorgen voor verwarring.

Wat betekent ATP12 voor uw bedrijf?

Verandert de classificatie van een stof? Dan moet de producent voor al haar producten met daarin deze stof bepalen of dat gevolgen heeft voor hun producten. Zij zijn zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. Met welke mogelijke gevolgen de producent te maken kan krijgen? Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van SDS’en en etiketten.

Zoals eerder aangegeven in dit artikel is de ATP12 al een tijd geleden gepubliceerd. De deadline voor implementatie van ATP12 staat op 17 oktober 2020. De tijd begint te dringen! Hulp nodig? Neem dan contact op met onze partner BIGvzw. Altijd beschikken over actuele- en gevalideerde stofinformatie? Dan vertellen wij u graag meer over onze applicatie SOFOS 360.

Heeft u als gebruiker van een stof twijfels over de kwaliteit van het SDS? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van de VIB-check.