BRIS

Het Biologische Risico’s Informatie Systeem is een compleet en gebruiksvriendelijk softwaresysteem voor het biologische veiligheidsdossier. Met BRIS kan worden voldaan aan de registratieverplichtingen rondom GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organismen) en biologische agentia, die zijn beschreven in het Besluit en de Regeling GGO, het Arbo-besluit en de Wet Milieubeheer.

In het kader van Biosecurity kan BRIS gebruikt worden om zicht te houden op de aanwezigheid van de toegang tot bepaalde risico-organismen. BRIS geeft u inzicht in welke personen er met welke biologische agentia en/of genetisch gemodificeerde organismen weken, in welke ruimtes dat gebeurt en op grond van welke vergunning.

Bij de door de wetgever verleende vergunningen kunnen de verantwoordelijke medewerkers, zoals de biologische veiligheidsfunctionarissen, de projectmedewerkers en de Arbo verantwoordelijken worden vastgelegd. Daarnaast kunnen ook de ruimten, de leden, de inperkingsniveaus en de samenstelling van het GGO (vectoren, donorsequenties, gastheersoorten en stammen) worden geregistreerd. De correspondentie met de vergunningverlener kan eveneens worden bijgehouden, zodat ook de historie inzichtelijk blijft. BRIS beschikt over de mogelijkheid om documenten te koppelen, zodat deze direct binnen het systeem beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geoffrey de Vlaam.

In het deel van BRIS waar de locaties worden geregistreerd, kunnen geografische gegevens worden vastgelegd, zoals gebouwen, ruimten, vriezers, laden en bakjes, maar ook tot welke afdeling deze ruimten behoren. De gebruiker bepaalt hierbij zelf de definitie en structuur, zowel voor de geografische als voor de organisatorische indeling. Per ruimte kunnen specifieke zaken worden geregistreerd zoals het actuele en maximale inperkingsniveau (GGO) en het actuele en maximale beheersingsniveau (BA). Daarnaast wordt geregistreerd met welke frequentie de audits moeten worden uitgevoerd en wanneer deze hebben plaatsgevonden. Ook kunnen er waarschuwingen worden gegeven die de BVF erop attenderen dat er een bepaalde controle moet worden uitgevoerd. Hiermee is een goede afdelings- en ruimtebewaking mogelijk.

Alle voor de organisatie relevante biologische agentia en de daaraan verbonden risico’s kunnen worden gedefinieerd. Een complete lijst van de meest voorkomende agentia is standaard aanwezig in BRIS. Gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld desinfectantia of te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden toegevoegd. Het systeem biedt snelle selectiemogelijkheden op soort organisme, naamdelen en de BA klasse. Het is eveneens mogelijk om eigen groepen te definiëren waarop dan weer kan worden geselecteerd.

Van de medewerkers die met GGO’s en/of Biologische agentia in aanraking komen, wordt het niveau waarop zij mogen werken geregistreerd (GGO Inperkingsniveaus en BA klasse) samen met hun rol binnen de afde3ling, zoals projectmedewerker of VM. Ook studenten en stagiaires kunnen geregistreerd worden. Er wordt vastgelegd wie er in een bepaalde ruimte werkt, in welke hoedanigheid dat gebeurt en op grond van welk lid van de GGO vergunning. Daarnaast kan eventueel worden bijgehouden wie er de begeleider is, welke taken er gedelegeerd zijn en welke voorwaarden hieraan zijn gesteld.

Alle mogelijke apparaten kunnen binnen BRIS worden geregistreerd, in het bijzonder autoclaven. Bij de registratie van de incidenten kan de relatie met de vergunning, het BA of GGO worden gelegd. Ook hier kunnen betrokken medewerkers en documenten worden gekoppeld.

Er zijn zeer veel rapportagemogelijkheden in BRIS aanwezig welke ook zeer gemakkelijk kunnen worden geëxporteerd naar Excel. Het biedt ook ruime autorisatiemogelijkheden waardoor het op eenvoudige wijze ‘op maat’ binnen de organisatie kan worden ingericht en toegepast.