Wat zijn allergenen en hoe kan ik ze herkennen?

In een groot aantal branches maakt men gebruik van allergenen. Ook thuis komen we regelmatig in contact met ze. In welke producten je ze tegen kan komen? Denk aan diverse soorten (haar)verf, lijmen en cosmetica. Omdat we ze zo vaak tegenkomen is het dan ook goed om te weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben op onze huid en luchtwegen. Bekende chronische effecten van allergenen zijn eczeem, astma en COPD. In dit artikel meer informatie over wat allergenen zijn, hoe je ze kunt herkennen en wat je kunt doen om ziekte te voorkomen. Het is in elk geval goed om te weten dat jeugdige werknemers volgens Artikel 4.105 van het Arbobesluit niet mogen werken of worden blootgesteld aan allergenen. Meer weten? Lees dan snel verder!

Wat zijn allergenen eigenlijk?

Op het werk weleens gehoord over sensibiliserende stoffen? Dan gebruikt men de andere benaming voor allergenen. Het zijn stoffen die een allergie kunnen veroorzaken via ons afweersysteem. Maar hoe ontstaat een allergie eigenlijk? Een allergie ontstaat in twee fasen. In de eerste fase raakt ons afweersysteem overgevoelig door het contact met een allergeen. Dit wordt ook wel de sensibilisatiefase genoemd. Bij een volgend contact met dezelfde stof treedt in de tweede fase een abnormaal sterke afweerreactie op. Deze reactie kan leiden tot eczeem of astma. Een reactie kan zich binnen enkele weken na blootstelling voordoen. Maar soms kan het ook jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Dat heeft te maken met de mate van de blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de sterkte van het allergeen. Niet bij iedereen hoeft blootstelling aan een allergeen te leiden tot een allergische reactie.

Hoe herken ik allergenen en de risico’s?

Men gaat er vaak onterecht vanuit dat allergenen alleen voorkomen in chemische producten. Maar wist je dat ze ook voor kunnen komen in natuurlijke stoffen als plantenpollen en meelstof? Deze hebben echter geen gevaarsetiket en hierdoor vaak lastig te herkennen. In dat geval is het aan te raden om bij twijfel een specialist te vragen om advies. Is het gevaarsetiket wel aanwezig? Dan kan men een allergeen herkennen aan de H- of EUH-zinnen op het gevaarsetiket: H317, H334 en EUH208. Hieronder een omschrijving van de benoemde H- en EUH-zinnen:

 • H317 is van toepassing op huidsensibilisatie, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan een allergische huidreactie veroorzaken;
 • H334 is van toepassing op sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken;
 • EUH 208 bevat [naam van de sensibiliserende stof]. Dit kan een allergische reactie veroorzaken.

Mogelijke maatregelen

In de eerste plaats is het natuurlijk aan te raden om te kijken of het mogelijk is om op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Is dat niet mogelijk? Dan is het wettelijk verplicht om de blootstelling te beperken tot het minimum. Maar welke maatregelen kan het bedrijf dan eigenlijk nemen? Hieronder een aantal mogelijke maatregelen om de blootstelling te verlagen.

 • Zorg voor goede afzuiging (vergeet regelmatig onderhoud niet van de afzuiginstallaties) en ventilatie op de werkplek;
 • Maak de werkplek regelmatig goed schoon;
 • Beperk het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan een allergeen;
 • Voorzie de medewerkers van goede voorlichting over veilig werken met allergenen;
 • Geef informatie over de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

Krijgt een medewerker ondanks alle maatregelen toch last van een allergische reactie? Laat dan nader onderzoek uitvoeren door een specialist en vermijdt verdere blootstelling voor de werknemer. Onderzoek ook de andere medewerkers die zijn blootgesteld aan de stof.

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel nog vragen? Of hulp nodig bij het in beeld brengen van allergenen binnen de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie. Dit artikel als interessant ervaren? Dan hopen wij natuurlijk dat je de moeite neemt om dit bericht verder te verspreiden om ook anderen op de hoogte te brengen over dit onderwerp. Hartelijk dank weer voor het lezen en graag tot de volgende keer.

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden? Daarom is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CMR stoffen een registratie bij te houden. Daarom is het aan te raden om (publicatie tweemaal per jaar) de nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 te raadplegen om in beeld te krijgen welke stoffen binnen uw bedrijf een CMR classificatie hebben.

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021

Op donderdag 1 juli 2021 heeft de Staatscourant de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Zijn er wijzigingen in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratieplicht. Vergeet daarnaast ook niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021.

Wijzigingen SZW lijst per 1 juli 2021

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie – gepubliceerd op 4 januari 2021- zijn te herkennen aan het “•” teken. Hieronder in het kort welke wijzigingen er zijn doorgevoerd.

De volgende stoffen zijn verwijderd:

 1. Natriumdichromaat dihydraat (CASnr 7789-12-0) – samengevoegd met het anhydraat
 2. Furazolidon (CASnr 67-45-8) – deze stof is een genotoxische carcinogeen volgens de WHO maar is verwijderd omdat het niet voldoet aan de formele eisen voor opname in de SZW CMR lijst omdat er geen advies is van de Gezondheidsraad en de stof niet is opgenomen in Annex VI van CLP.
 3. Nikkel(II)acetaat tetrahydraat – samengevoegd met het anhydraat

CMR registratieplicht

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen op de SZW lijst? Dan is het goed om te weten dat elk bedrijf verplicht is om op persoonsniveau een registratie bij te houden wanneer men gebruik maakt van CMR stoffen. Dit is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbo wet. Heeft u deze registratieplicht niet op orde? Dan wordt dat gezien als een schending van de zorgplicht voor de werknemer. Waarom het belangrijk in kaart te hebben welke medewerkers (mogelijk) worden blootgesteld aan CMR-stoffen? Omdat we steeds langer moeten doorwerken en de kans op een beroepsziekte tijdens het dienstverband toeneemt.

Benieuwd hoelang u deze gegevens dient te bewaren? Dan wil ik u graag verwijzen naar het artikel; De wettelijke verplichte CMR registratie op persoonsniveau voor meer informatie.

Hulp nodig met uw stoffenbeleid?

Heeft u hulp nodig om grip te krijgen op uw stoffenbeleid? Of heeft u een andere vraag? Dan is het goed om te weten dat wij u graag van dienst zijn. Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd (en marktleider) in het leveren van software om uw chemicaliënbeheer op orde te krijgen. Meer dan 200 klanten, waaronder bijna alle ziekenhuizen (o.a. Erasmus MC en AMC), TNO, Universiteit Utrecht, RIVM, Heineken, FrieslandCampina en Coca-Cola gingen u voor!

Het is geen schande wanneer u niet helemaal op de hoogte bent. Met alle wet- en regelgeving – welke ook steeds wijzigt- zien bedrijven door de bomen het bos niet meer! Meer weten? Dan kunt u zich inschrijven voor de HSE nieuwsbrief (onderaan de pagina) of neem contact met ons op via info@itis.nl. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend de LinkedIn bedrijfspagina van ITIS volgen om up-to-date te blijven van nieuwsupdates over o.a. het gevaarlijke stoffenbeleid.

Gerelateerde artikelen

Hieronder een overzicht van artikelen welke allen betrekking hebben op het werken met CMR stoffen.

HSE Solutions van ITIS

Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch en hebben wij een partnerschap met BIGvzw. Waarom meer dan 200 bedrijven, organisaties en/of instellingen onze oplossingen gebruiken? Naast veiliger werken met chemische producten worden onze oplossingen gebruikt om invulling te geven aan het 4-stappenplan, opgesteld vanuit de Inspectie SZW. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om het stoffenbeleid binnen uw bedrijf, organisatie of instelling vorm te geven? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina op de website van ITIS.

De nieuwe ZZS lijst per 25 mei 2021, bent u op de hoogte?

Op 25 mei jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Er is 1 nieuwe stof aan de lijst toegevoegd. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen. De stoffen lood, koper en benzeen zijn voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen.

Beleid zeer zorgwekkende stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van deze stoffen? Dan moet de uitstoot van deze stoffen beperkt worden. Is dat niet mogelijk? Dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat de uitstoot wordt beperkt tot het minimum.

Nieuwe ZZS lijst

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minimaal twee keer per jaar te voorzien van een update. Het is belangrijk om direct het eigen register te controleren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. In totaal staan er op deze lijst in totaal 1671 zeer zorgwekkende stoffen vermeldt. Download hier de (meest recente) totale ZZS lijst, versie van 25 mei 2021.

15 nieuwe stoffen toegevoegd aan ZZS-lijst op 25 maart 2021

Ten opzichte van de vorige versie heeft het RIVM 15 nieuwe stoffen toegevoegd aan de totale ZZS-lijst.

Meer informatie over ZZS

Wilt u meer weten over het beleid op zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Hoe u deze stoffen binnen bedrijf kunt weren? Of hoe je de uitstoot van deze stoffen tot het minimale kunt beperken? Dan kan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over zeer zorgwekkende stoffen verhelderend zijn.

Oplossingen van ITIS

Altijd op de hoogte over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen binnen uw bedrijf, organisatie of instelling? Dan bent u bij ITIS aan het juiste adres. Al sinds 1992 zijn wij gespecialiseerd in het leveren van chemicaliënbeheeroplossingen. Niet alleen om invulling te geven aan de verplichte wet- en regelgeving. Maar ook om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Benieuwd naar onze chemicaliënbeheeroplossingen? Of benieuwd welke klanten wij al jarenlang mogen bedienen? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina van ITIS.

P.S. Wilt u de ZZS-lijst ontvangen als een Microsoft Excel-bestand? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Nieuwe potentiële ZZS-lijst per 20 april 2021

Het RIVM heeft op 20 april jl. de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Wat er dan precies is gewijzigd? Sinds de vorige versie (oktober 2020) zijn er 26 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst en 11 stoffen verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. In totaal staan er nu 324 stoffen op de potentiële ZZS-lijst. Maar wat zijn potentiële ZZS eigenlijk? Dat en meer kunt u lezen in dit artikel op de website van ITIS.

Wat is de potentiële ZZS-lijst eigenlijk?

Naast de totale ZZS-lijst wordt er door het RIVM ook een potentiële ZZS-lijst bijgehouden. Van stoffen op deze lijst is nog niet zeker of deze ZZS zijn. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens op dit moment ontbreken. Of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. Na aanvullend onderzoek kan een stof worden verwijderd van de lijst of definitief op de totale ZZS-lijst gezet worden.

Criteria en doel van de potentiële ZZS-lijst

De ZZS criteria zijn gebaseerd op artikel 57 van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EG Europese Gemeenschap) 1907/2006. Lees meer over de ZZS criteria. De lijst is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningsverleners. Het doel van de potentiële ZZS-lijst? De uitstoot van deze stoffen uit voorzorg beperken.

Toegevoegde stoffen

Bovenstaande stoffen zijn door het RIVM op 20 april 2021 toegevoegd aan de Potentiële ZZS-lijst

Overige lijsten

Maar welke lijsten moet ik dan nog meer allemaal bijhouden? Deze vraag krijgen onze accountmanagers regelmatig tijdens klantgesprekken. Andere bekende lijsten zijn de eerder genoemde totale ZZS-lijst en natuurlijk de SZW-lijst, opgesteld door de Inspectie SZW. Op de SZW-lijst staan stoffen met een CMR-classificatie. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen die voorkomen op de SZW-lijst? Dan geldt er een aanvullende registratie- en vervangingsplicht.

Controle eigen register

Is er sprake van een update op één van de hierboven genoemde lijsten? Dan is het verstandig om het eigen register te updaten. Maar hoe kunt u dat het snelste doen? Wanneer u gebruiker bent van bijvoorbeeld Chemwatch is dit binnen slechts enkele muisklikken uitgevoerd. Hulp nodig of de ZZS-lijsten ontvangen in Excel? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Werkt men binnen uw bedrijf met chemische producten? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. In Artikel 4.2 van het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet (laten) beoordelen. De praktijk leert echter dat dit lang niet overal en voor alle stoffen gebeurt. Wilt u weten welke online hulpmiddelen er zijn om de blootstelling te beoordelen? Lees dan snel verder!

Tier 1 & Tier 2 blootstellingsmodellen

Er zijn diverse online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen. Bij het maken van een keuze is het in elk geval goed om te weten op welk model de tool is gebaseerd. Het beoordelen van de blootstelling kan op basis van een Tier 1 en Tier 2 model. Kiest u voor een tool welke gebaseerd is op een Tier 1 model? Dan dient u de beoordeling van de blootstelling te voorzien van een aanvullende onderbouwing. Is de door u gekozen tool gebaseerd op een Tier 2 model? Dan is een aanvullende onderbouwing niet nodig.

Met een Tier 1-blootstellingsmodel kunt u relatief eenvoudig de blootstelling van uw medewerkers karakteriseren en de risico’s voor de gezondheid beoordelen. De schatting is conservatief, en dus aan de veilige kant. Tools die gebruik maken van een Tier 1-model worden vaak gebruikt om snel inzicht te verkrijgen in de risico’s voor de gezondheid van de medewerkers. Voor een realistische inschatting van de blootstelling maken zij vervolgens gebruik van een tool welke is gebaseerd op een Tier 2-model of laten zij metingen uitvoeren bij taken die het meest risicovol zijn.

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

In de markt zijn er verschillende online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen beschikbaar. Elke tool heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is goed om te weten dat de Inspectie SZW geen voorkeur heeft voor welk model u zou moeten gebruiken. Het maakt niet uit welke tool u kiest. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. De beoordeling van de blootstelling moet altijd voldoen aan de wettelijke eisen. En zoals u wellicht al heeft gelezen is niet elke tool even compleet.

In dit document op de website van de Inspectie SZW een overzicht van veelgebruikte tools in Nederland. Hierin staat ook direct aangegeven of een aanvullende onderbouwing verplicht is. Maakt u op dit moment -net als vele anderen- gebruik van Chemwatch of Toxic om de blootstelling te beoordelen? Beide applicaties maken hierbij gebruik van de ECETOC-TRA 2& 3 methode (Tier 1-blootstellingsmodel). Vergeet de verplichte aanvullende onderbouwing dus niet! Om deze aanvullende onderbouwing te kunnen doen brengen wij u graag in contact met één van onze partners.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om de blootstelling te beoordelen in de applicatie Chemwatch? Voor meer informatie over het maken van een risicobeoordeling kunt u terecht in dit artikel op de website van ITIS. Wilt u aan de slag met een tool welke gebaseerd is op een Tier 2-model? Dan kunt u met de applicaties Chemwatch en SOFOS 360 eenvoudig exports maken. Deze exports zijn geschikt om te importeren in bijvoorbeeld de tool van Stoffenmanager. Heeft u hier hulp bij nodig? Of na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanger via wesley.jacobs@itis.nl of geoffrey.devlaam@itis.nl.

Wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk?

U heeft onlangs een brief ontvangen vanuit de Inspectie SZW. In deze brief vragen zij om een overzicht aan te leveren van de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. Het hebben van een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het is dan ook een verplicht onderdeel van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Maar wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk? En op welke manier dient u het gevraagde overzicht aan te leveren aan de Inspectie SZW? Dat en meer leest u in dit artikel.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Voordat u een overzicht gaat samenstellen wilt u natuurlijk eerst weten wat gevaarlijke stoffen zijn. Het zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Dit kunnen verpakte producten als lijmen, kitten, verven, smeermiddelen en producten om schoon te maken. Maar het kunnen ook stoffen zijn welke ontstaan tijdens het werkproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lasrook, hout- en kwartstof en dieselrook.

Aanleveren overzicht gevaarlijke stoffen Inspectie SZW

Nadat u de brief heeft ontvangen wilt u natuurlijk weten wat er precies vanuit het bedrijf wordt verwacht. Per stof dient u het volgende aan te leveren; stofnaam, CAS nummer en de hoeveelheid die aanwezig is. Heeft u deze informatie allemaal bij de hand? Dan kunt u via dit artikel op de website van de Inspectie SZW het overzicht aanleveren. Vergeet daarbij niet om de inlogcode bij de hand te houden. Bij het gebruik van zuivere stoffen is het vaak eenvoudig om een dergelijk overzicht te maken in bijvoorbeeld Excel. Dat is anders wanneer u gebruik maakt van producten met daarin meerdere componenten. Volgens diverse sectoren is dit een te grote administratieve belasting. De Inspectie SZW heeft hiervoor VNO-NCW/MKB-Nederland ingeschakeld om in overleg te gaan.

Help mij om een overzicht te maken

Maakt u op dit moment gebruik van de applicatie SOFOS 360 van ITIS? Of maakt uw bedrijf gebruik van het Internationale Chemwatch? Neem dan contact met ons op zodat onze accountmanagers u kunnen helpen bij het maken van het gevraagde overzicht. Heeft u de registratie van de gevaarlijke stoffen op dit moment niet op orde? Neem ook dan contact met ons op via info@itis.nl of bel ons op 088 – 80 40 000. U kunt dan vragen naar onze collega’s Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam.

De SVHC lijst bijhouden noodzakelijk of niet?

Werkt men binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan is naast het register ook het bijhouden van diverse stoffenlijsten verplicht. Voor een groot aantal stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- of vervangingsplicht. Maar welke lijsten zijn relevant om bij te houden in Nederland? En hoevaak worden deze lijsten voorzien van een update? Het is een vraag waar veel bedrijven niet direct een antwoord op hebben. In dit artikel vertellen we u meer over de SVHC lijst en het verschil met de ZZS lijst van het RIVM in Nederland. Na het lezen van dit artikel kunt u zelf bepalen of het nodig is om de SVHC lijst bij te houden. Meer weten? Lees dan snel verder.

De SVHC lijst

Binnen de REACH-wetgeving zijn een aantal stoffen expliciet aangeduid als very high concern. Deze stoffen zijn opgenomen op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. Vanuit risico oogpunt is de SVHC lijst niet compleet. Er zijn namelijk meer stoffen die aan de REACH-criteria voldoen, maar nog niet op de kandidaatlijst staan. Het kan namelijk zijn dat er eerst aanvullend onderzoek nodig is, omdat de stof niet onder REACH beoordeeld is. Welke stoffen niet zijn beoordeeld onder REACH? Stoffen die ontstaan tijdens het (werk)proces, bijvoorbeeld verbrandingsgassen. Maar ook stoffen waarvoor andere wetgeving van toepassing is, bijvoorbeeld medicijnen. Dit is dan ook de reden geweest voor het RIVM om een eigen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst op te stellen.

De ZZS lijst van het RIVM

De groep van ZZS is groter dan de groep van SVHC. Stoffen die onder de CLP Verordening zijn geclassificeerd als Carcinogeen, Mutageen of Reproductie Toxisch worden als ZZS bestempeld. Maar deze stoffen zijn niet allemaal onder REACH beoordeeld. Reden voor het RIVM om als hulpmiddel zelf een totale ZZS lijst samen te stellen. Naast de ZZS lijst is er ook een potentiële ZZS lijst. Van deze stoffen is nog niet zeker of deze ZZS zijn. Reden hiervoor is dat bepaalde gegevens nog ontbreken, of omdat er nog een evaluatie moet plaatsvinden. Na aanvullende onderzoek kan een stof verwijderd worden van de lijst. Of definitief gezet worden op de totale ZZS lijst.

Conclusie bijhouden SVHC lijst

Dan nu de vraag of het verstandig is om ook de SVHC lijst bij te houden. Mijn persoonlijke mening is dat het bijhouden van alleen de ZZS lijst van het RIVM voldoende moet zijn. Dat geldt natuurlijk voor bedrijven in Nederland. Alle stoffen die voldoen aan de criteria van REACH artikel 57 zijn aangemerkt als ZZS. Maar deze hoeven dus niet SVHC te zijn. De groep van ZZS op de lijst van het RIVM is dus groter dan de SVHC lijst. Wilt u meer weten over SVHC lijst? Dan kunt u dit artikel raadplegen op de website van het RIVM.

Wilt u de totale ZZS lijst ontvangen als Excel bestand? Of op zoek naar een oplossing om het register automatisch te controleren op aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Neem dan contact op met ons op via info@itis.nl voor meer informatie.

Waarom gevaarlijke stoffen app beter werkt dan Excel?

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een register van de gevaarlijke stoffen. Hierbij dient u inzichtelijk te hebben welke stoffen er (mogelijk) aanwezig zijn. En welke stoffen er kunnen ontstaan tijdens het werk. Vervolgens is het belangrijk om het register regelmatig te voorzien van updates. Om alle gegevens vast te leggen maken veel bedrijven gebruik van Excel. Bij een klein aantal stoffen werkt dat prima. Maar als men binnen een bedrijf gebruik van een groter aantal stoffen is het beter om hiervoor een gevaarlijke stoffen app te gebruiken. In dit artikel zes redenen waarom Excel niet (goed) werkt om het register gevaarlijke stoffen in bij te houden.

Altijd up-to-date met een gevaarlijke stoffen app

Het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen in Excel kan behoorlijk veel tijd van u vragen. Denk hierbij aan het controleren van de stofinformatie op updates. Maar ook de controle op aanwezigheid van CMR-stoffen die vermeldt staan op de SZW-lijst. Ook veel tijd kwijt aan het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen in Excel? Dan is het tijd om gebruik te maken van een gevaarlijke stoffen app. Met SOFOS 360 of Chemwatch van ITIS beschikt u altijd over actuele stofinformatie. Ook kunt u binnen een paar seconden het register automatisch controleren op aanwezigheid van stoffen die voorkomen op bijvoorbeeld de SZW-lijst. Voor stoffen op de SZW-lijst geldt namelijk een aanvullende registratie- en vervangingsplicht.

Back-up

Het register van de gevaarlijke stoffen is onvindbaar. Of het bestand is door een collega onherstelbaar beschadigd. En dan? Wanneer het register gevuld is met een klein aantal stoffen is dit vervelend, maar binnen korte tijd weer aangemaakt. Hoe anders is deze situatie wanneer men binnen het bedrijf gebruik maakt van een paar honderd of meer dan duizend stoffen? Door gebruik te maken van een gevaarlijke stoffen app hebben u en uw collega’s altijd toegang tot het register. Heeft u onbedoeld iets gewijzigd of verwijderd? Of is een collega iets te enthousiast geweest met het invoeren van foutieve gegevens? Dan kunnen wij een gemaakte back up terugzetten. In Chemwatch kunt u bijvoorbeeld altijd verwijderde items terugvinden. En in SOFOS 360 kunt u altijd zien wanneer iets is gewijzigd en door welke gebruiker. Handig toch?

Deelbaarheid

Een Excel bestand is moeilijker te delen met andere collega’s op de werkvloer. Tevens kan het Excel bestand vaak maar door één collega tegelijkertijd bewerkt worden. Ook gebeurd het regelmatig dat collega’s het gedeelde Excel bestand lokaal opslaan om vervolgens verder te bewerken. Het gevolg is dat men binnen het bedrijf werkt met verschillende versies. Met een gevaarlijke stoffen app weet u zeker dat iedereen werkt met dezelfde informatie. Ook is het gemakkelijk om belangrijke informatie op een laagdrempelige manier te delen met de collega’s op de werkvloer. Past een collega toch iets aan? Dan kunt u direct achterhalen door wie de aanpassing is gedaan en wat de reden daarvan is.

Efficiënter werken met een gevaarlijke stoffen app

De stofinformatie mag niet ouder zijn dan 2-5 jaar. En het is ook verplicht om het register tweemaal per jaar te controleren op aanwezigheid van CMR- stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het bijhouden van het gevaarlijke stoffen register in Excel kost veel tijd. Door gebruikt te maken van een gevaarlijke stoffen app beschikt u altijd over up-to-date stofinformatie. Is er sprake van een nieuwe SZW-lijst? Met de applicaties Chemwatch en SOFOS 360 kunt u met één druk op de knop achterhalen of een stof voorkomt op diverse lijsten. Dat geldt ook wanneer de overheid een nieuwe versie publiceerd van een bepaalde lijst. Hierdoor bent u minder tijd kwijt aan het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen. Dat geeft u de mogelijkheid om vaker op de werkvloer aanwezig te zijn op zo de veiligheid te verhogen.

Werkplekinstructiekaarten, rapportages etc.

Waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen maakt men vaak gebruik van werkplekinstructiekaarten (WIK). Reden hiervoor is dat een Safety Data Sheet (SDS) vaak bestaat uit meerdere pagina’s en hierdoor lastig te lezen is. Meestal kiest men er dan ook voor om het SDS te vertalen naar een WIK. Bij een gevaarlijke stoffen app kan men vaak automatisch een WIK genereren op basis van de (ingevoerde) stofinformatie. Maakt u gebruik van Excel? Dan wordt de WIK vaak handmatig opgemaakt in bijvoorbeeld Microsoft Word. Ook biedt een gevaarlijke stoffen app vaak meer rapportage mogelijkheden dan wanneer u gebruik maakt van Excel.

Gevaarlijke stoffen app vaak goedkoper dan Excel

Na het ontvangen van een offerte kijkt men vaak alleen naar de jaarlijkse kosten en niet naar wat het oplevert. Zelf het register van de gevaarlijke stoffen bijhouden in Excel kost veel tijd en indirect dus ook geld. Daarnaast kunt u de tijd die nodig is om alles bij te houden niet gebruiken om aanwezig te zijn op de werkvloer. Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam via telefoonnummer 088 – 80 40 000.

CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd? – kunt u meer lezen over de CMR registratieplicht. In dit artikel gaan we graag in op de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Daarnaast geven we een aantal tips hoe bedrijven aan de CMR registratieplicht kunnen voldoen.

Onhaalbaar voor veel bedrijven

Kunnen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie? Dan is het bedrijf verplicht hiervan op persoonsniveau een registratie bij te houden. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is vastgelegd in Artikel 4.10c van het Arbobesluit. Voor de kleinere bedrijven een dergelijke registratie nog wel bij te houden. Voor organisaties met een groot aantal medewerkers is dit een behoorlijk uitdaging.

Hoe ga je bijvoorbeeld in een ziekenhuis op persoonsniveau achterhalen in welke mate iemand is blootgesteld aan ethanol? Moet je van de monteur die op het lab een lampje komt vervangen ook een registratie bijhouden? Registreer ik dezelfde gegevens voor iemand die na het proces het lab schoonmaakt? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken waar bedrijven mee worstelen. In grote lijnen heeft men echt wel inzichtelijk bij welke processen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan CMR stoffen. Het is alleen lastig om dit op persoonsniveau bij te houden.

CMR registratieplicht, zo doe je dat!

 • Zorg ervoor dat het register van de gevaarlijke stoffen altijd up-to-date is, inclusief een up-to-date veiligheidsinformatieblad;
 • Controleer tweemaal per jaar het register op aanwezige stoffen met een CMR classificatie. raadpleeg hiervoor de SZW-lijst;
 • Maak het gebruik van CMR stoffen per proces inzichtelijk;
 • Achterhaal per proces(stap) welke afdelingen hier mogelijk bij betrokken zijn per periode;

Omdat de CMR registratie behoorlijk tijdrovend is houden veel bedrijven een registratie bij op afdelingsniveau. Aan het einde van het jaar kan het bedrijf dan altijd achterhalen welke medewerkers werkzaam zijn geweest op de betrokken afdeling. Wel is het aan te raden om afwijkende personen wel goed te registreren. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke krachten, zieke medewerkers of collega’s die een bepaalde periode afwezig zijn door zwangerschapsverlof.

Hulp nodig?

Onze ervaring is dat geen enkel bedrijf op dezelfde manier invulling geeft aan de CMR registratieplicht. Worstelt uw bedrijf met bepaalde vraagstukken en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u eens sparen met een ander bedrijf over de CMR registratieplicht? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Vaker dit soort nieuwsberichten ontvangen vanuit ITIS? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS.

Een bijzonder jaar voor ons allemaal, terugblik 2020

Met elkaar proosten op een mooi 2020. Dat moment ligt alweer bijna een heel jaar achter ons. En wat 2020 een jaar is het geworden. Een bijzonder jaar waar we later allemaal nog weleens aan zullen terugdenken. Ondanks corona zijn we ook dit jaar doorgegaan met het schrijven van artikelen voor onze klanten. Maar eerst is het tijd voor het laatste artikel van 2020. In dit artikel zetten we alle ontwikkelingen nog eens op een rijtje. Ook benoemen we nogmaal de meest belangrijke nieuwsberichten, gerelateerd aan veilig werken met gevaarlijke stoffen.

SOFOS 360

In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelaars van ITIS hard gewerkt om de gevaarlijke stoffen app SOFOS 360 nog beter te maken. Inmiddels zijn we druk bezig met het updaten van de klantomgevingen. Of misschien hebben we dat al voor u gedaan. In de releasenotes een overzicht van de door ons aangebrachte wijzigingen en verbeteringen.

Daarnaast hebben wij wederom een groot aantal klanten mogen migreren van GROS naar SOFOS 360. Ook hebben wij een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen.

Chemwatch

Ook dit jaar hebben een groot aantal nieuwe klanten gekozen voor de gevaarlijke stoffen app Chemwatch. Hiermee beschikken zij o.a. altijd over een up-to-date veiligheidsinformatieblad en een werkplekinstructiekaart. Ook is de applicatie uitgebreid met de chemical tagging module. Klanten zien nu in één oogopslag of een stof voorkomt op bijvoorbeeld de SZW-lijst.

Meest gelezen berichten in 2020

Ook in 2020 hebben wij een groot aantal artikelen en nieuwupdates geplaatst op de website van ITIS. Hieronder de de belangrijkste updates op een rijtje.

Op naar een veilig 2021

Namens alle collega’s van ITIS wensen jullie allemaal een mooi, voorspoedig en vooral veilig 2021 toe. Wilt u in het nieuwe jaar ook als eerste op de hoogte zijn van nieuwsupdates? Dan kunt u zich via onderstaande formulier aanmelden voor de HSE nieuwsbrief van ITIS. Wij verwachten op zeer korte termijn namelijk weer een update van de SZW-lijst. Hierover informeren wij u natuurlijk graag zo snel mogelijk.