Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen per 9 februari 2022

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en het milieu. En om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan. Ondanks deze controles blijkt uit onderzoek dat het beleid gevaarlijke stoffen binnen een groot aantal organisaties niet op orde is. Vaak ontbreekt de prikkel voor het nemen van de juiste maatregelen om de gezondheid van medewerkers en het milieu te beschermen. Organisaties nemen op dit vlak vaak een afwachtende houding aan en komen pas in actie nadat er een inspectie heeft plaatsgevonden. Om dat tegen te gaan geldt er een strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en controles bij bedrijven per 9 februari jl. Meer weten over de wijzigingen? Lees dan snel verder!

Artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Het is wettelijk verplicht om het beleid gevaarlijke stoffen op orde te hebben. Binnen de organisatie moet duidelijk zijn aan welke stoffen de medewerkers kunnen worden blootgesteld op het werk. Ook moet duidelijk zijn welke van de door hen gebruikte stoffen een CMR en/of ZZS classificatie hebben. Voor deze stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Werkt een bedrijf met gevaarlijke stoffen (producten) ? Dan dient het een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) daarvan te hebben gemaakt. Ontbrak het “gevaarlijke stoffendeel” in de afgelopen jaren in de RIE? Dan kreeg het bedrijf vaak een waarschuwing en een bepaalde periode de tijd om orde op zaken te stellen. Hierdoor ontbrak vaak de prikkel binnen bedrijven op voorhand in actie te komen om het beleid gevaarlijke stoffen op orde te hebben.

Is het beleid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf niet op orde bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Dan krijgt het bedrijf geen waarschuwing meer maar direct € 5.000,- boete. Dat geldt ook indien niet is voldaan aan het bepaalde in de andere leden van artikel 4.2 leden 1 t/m 5 van het Arbobesluit.

Artikel 4.10a Arbeidsomstandighedenbesluit

Elke werknemer moet de gelegenheid krijgen op een arbeisgezondheidskundig onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ontstaan. Dat is terug te vinden in Artikel 4.10a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een dergelijk onderzoek dient de werkgever opnieuw aan te bieden wanneer een collega van die werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en daardoor te maken heeft met schade aan de gezondeid. Dat geldt ook wanneer er bij een medewerker aantoonbare ziekte is geconstateerd welke het gevolg zouden kunnen zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In die situatie moet een werkgever het onderzoek op eigen initiatief of op initiatief van betrokken werknemer aanbieden.

Maak gebruik van de juiste tools!

Om het stoffenbeleid op orde te krijgen maken bedrijven graag gebruik van online tools. Denk hierbij aan tools om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen. Maar ook tools om ervoor te zorgen dat men op de werkplek altijd toegang heeft tot het meest actuele veiligheidsinformatieblad. Bij het beoordelen van de blootstelling is het belangrijk om te kijken naar de gebruikte methodiek. Maak je gebruik van een tool om de blootstelling te beoordelen, gebaseerd op de ECETOC-TRA (TOXIC), Tier 1 methodiek? Dan is het doen van een aanvullende onderbouwing verplicht. Kies je voor een tool als Stoffenmanager? Dan is het doen van een aanvullende onderbouwing niet nodig, omdat men voor deze tool gebruik maakt van een Tier 2 model. Hierover lees je meer in dit artikel op de website van ITIS.

Gratis E-book: Veilig werken met gevaarlijke (CMR) stoffen; CHECK!

Wil je graag het beleid gevaarlijke stoffen op orde brengen binnen jouw bedrijf? Neem dan via info@itis.nl contact met ons en ontvang gratis het E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen. In het E-book vind je met name informatie over de wet- en regelgeving voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de werkplek in Nederland. Natuurlijk kun je ook via het mailadres contact met ons opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze collega’s Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam.

Bedankt weer voor het lezen van dit artikel over een strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen en graag tot de volgende keer!

Nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen [per 3 januari 2022]

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Kanker is met 2.100 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende beroepsziekte. De symptomen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen vaak pas jaren later tot uiting. Op dit moment is 80% van de slachtoffers gepensioneerd. De overheid controleert streng op met name het gebruik van CMR stoffen. Binnen het bedrijf geen zicht op welke stoffen een CMR classificatie hebben? Raadpleeg dan de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De lijst wordt over het algemeen tweemaal per jaar (meestal in januari en juli) voorzien van een update en gepubliceerd via de Staatscourant.

SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Tweemaal per jaar publiceert de Inspectie SZW een nieuwe versie van de SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen via de Staatscourant. Voor deze stoffen geldt een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Wijzigingen in de SZW lijst zijn te herkennen aan het “•” teken. In rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) kan men ook achterhalen of een stof voorkomt op de SZW lijst. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratie- en vervangingsplicht. Ook is het aan te raden om de leverancier te vragen om een nieuwe versie van het VIB.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 3 januari 2022.

Aanvullende registratieplicht

Maakt men binnen het bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen? Dan geldt er een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Dat is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van deze registratie wordt gezien als schending van de zorgplicht voor de werknemer. Het is verplicht om de gegevens tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Controleer daarom altijd de SZW lijst om inzicht te krijgen in welke stoffen stoffen een CMR classificatie hebben in Nederland.

Hulp nodig?

Wanneer men gebruikt van een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen kan het lastig zijn om bij te houden welke stoffen een CMR classificatie hebben. Om het register tweemaal per jaar te controleren op updates maken een groot aantal ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, laboratoria en productiebedrijven gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch.

Na het lezen van dit artikel meer weten of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl. op de hoogte blijven van nieuwsupdates? Meld je dan aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst beschikbaar [Per 21 december 2021]

Het RIVM heeft op 21 december jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en benzeen. Meer weten over zeer zorgwekkende stoffen en het beleid in Nederland? Lees dan snel verder!

Beleid zeer zorgwekkende stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Het is verplicht om voor deze stoffen op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Wanneer dat niet mogelijk is moet men er alles aan doen om de uitstoot te beperken tot het minimum.

De nieuwe ZZS lijst

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minstens tweemaal per jaar te voorzien van een update. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Vergeet dan niet om op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven of maatregelen te treffen om de uitstoot te beperken.

Download hier de zeer zorgwekkende stoffenlijst van het RIVM, versie van 21 december 2021.

Meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen

Meer weten over het beleid op zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Op welke manier men deze stoffen kan weren? Of welke maatregelen er nodig zijn om de uitstoot van deze stoffen te beperken tot het minimum? Breng dan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Oplossingen van ITIS

Het kan lastig zijn om bij te houden welke stoffen een ZZS classificatie hebben in Nederland. Zeker omdat de ZZS lijst per jaar meerdere keren door het RIVM wordt bijgewerkt. Om die reden maken onze klanten gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Met behulp van deze oplossingen hebben zij altijd inzichtelijk welke stoffen een ZZS classificatie hebben in Nederland. Hierdoor kunnen zij de juiste maatregelen treffen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Hulp nodig of de meest recente zeer zorgwekkende stoffen lijst ontvangen in Excel? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl of meld je aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Mag een student <18 jaar werken met CMR-stoffen?

Maakt men op de werkplek gebruik van CMR-stoffen? Dan is het goed om te weten dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van de werknemers en studenten. Elk jaar sterven er zo’n 2.100 mensen aan een kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Daar gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie ook in 2022 streng controleren op het gebruik ervan. Uit onderzoek blijkt dat binnen een groot aantal organisaties het beleid omtrent CMR-stoffen niet op orde is. In een groot aantal gevallen is het echt geen onwil. Vaak heeft men geen weet over de wetgeving, actieve vervangingsplicht en de aanvullende registratieplicht. Ook is vaak niet duidelijk in hoeverre studenten en werknemers <18 jaar mogen werken met deze stoffen. Is dat (onder begeleiding) toegestaan of niet? In dit artikel het antwoord.

CMR-stoffen herkennen binnen de organisatie

Voordat we het antwoord op de vraag geven is het goed om te weten hoe je CMR-stoffen binnen de organisatie kunt herkennen. In de eerste plaats kun je deze stoffen herkennen aan de H-zinnen op het etiket. Carcinogenen stoffen zijn te herkennen aan de H350 en de H351. H350 geeft aan dat de stof bewezen kankerverwekkend is en H351 geeft aan dat de stof een verdachte carcinogene stof is. Mutagene stoffen zijn te herkennen aan H340 en H341. H340 betekend bewezen mutageen en H341 betekend verdacht mutageen. Reprotoxische stoffen zijn te herkennen aan H360xx, H361 en H362. De H360 is bewezen reprotoxisch, H361 verdacht reprotoxisch en H362 heeft te maken met lactatie, denk hierbij aan borstvoeding.

Maar helaas is het controleren van CMR-stoffen op H-zinnen niet voldoende. Waarom niet? Omdat sommige stoffen volgens REACH geen CMR classificatie hebben maar in Nederland wel zo behandeld moeten worden. Hiervoor kun je de SZW-lijst raadplegen. Staat een chemisch product op de SZW-lijst? Dan is de fabrikant of leverancier verplicht om dit te vermelden in rubriek 15 van de Safety Data Sheet (SDS). Naast dat het SDS beschikbaar moet zijn in de taal van de lidstaat -Artikel 31(5) van REACH– moet deze ook afgestemd zijn op de lokale wet- en regelgeving. En dat is waar veel fabrikanten en leveranciers het laten afweten.

Artikel 4.105. Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia

In het kort zegt dit artikel van het Arbobesluit dat jeugdige werknemers <18 jaar niet mogen werken met een gevaarlijke stof die voldoet aan criteria voor één of meer van de volgende gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening, etikettering, verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 300, 301, 310, 311, 317, 330, 331, 334, 340, 341, 350, 350i, 351, 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, 370, 371, 372 of 373. Ook mogen zij geen arbeid verrichten met of worden blootgesteld aan biologische agentia van categorie 3 of 4. Maar geldt dat ook voor studenten en leerlingen in het onderwijs of stagiaires binnen een organisatie? Hierover geeft Artikel 4.106. hieronder meer duidelijkheid.

Artikel 4.106. Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen

In sommige gevallen is het toegestaan dat jeugdige werknemer <18 jaar onder begeleiding mogen werken met gevaarlijke stoffen. Voorwaarde is wel dat het deskundig toezicht zodanig georganiseerd is dat gevaren kunnen worden voorkomen. Dit is opgenomen in het tweede lid van Artikel 1.37. Deskundig toezicht.

 • artikel 1.37, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die: arbeid verrichten met een gevaarlijke stof die voldoet aan een van de volgende gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 200, 201, 202, 203, 204, 205, 220, 221, 222, 224, 225, 240, 241, 242, 314, 315, 318, 319 of 335, of de bijzondere aanduidingen: EUH070 of EUH071;
 • arbeid verrichten met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, door sterke temperatuurverlaging vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • arbeid verrichten aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van de onder a of b bedoelde stoffen of gassen bevinden;
 • artikelen die ontplofbare stoffen, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel e, bevatten, vervaardigen of hanteren.

Conclusie

Op basis van bovenstaande informatie is het voor studenten en leerlingen <18 jaar toegestaan om met gevaarlijke stoffen te werken. In de eerste bullet van het vorige hoofdstuk zien we dat de H-zinnen (H350, H351, H340, H341, H360xx, H361 & H362) waaraan men CMR-stoffen kunnen herkennen ontbreken. Kortom; studenten en leerlingen <18 jaar mogen ook niet onder deskundig toezicht van een begeleider werken met CMR-stoffen. Dus ook niet wanneer zij gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) om zichzelf te beschermen tegen blootstelling aan CMR-stoffen.

Naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Wat zijn allergenen en hoe kan ik ze herkennen?

In een groot aantal branches maakt men gebruik van allergenen. Ook thuis komen we regelmatig in contact met ze. In welke producten je ze tegen kan komen? Denk aan diverse soorten (haar)verf, lijmen en cosmetica. Omdat we ze zo vaak tegenkomen is het dan ook goed om te weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben op onze huid en luchtwegen. Bekende chronische effecten van allergenen zijn eczeem, astma en COPD. In dit artikel meer informatie over wat allergenen zijn, hoe je ze kunt herkennen en wat je kunt doen om ziekte te voorkomen. Het is in elk geval goed om te weten dat jeugdige werknemers volgens Artikel 4.105 van het Arbobesluit niet mogen werken of worden blootgesteld aan allergenen. Meer weten? Lees dan snel verder!

Wat zijn allergenen eigenlijk?

Op het werk weleens gehoord over sensibiliserende stoffen? Dan gebruikt men de andere benaming voor allergenen. Het zijn stoffen die een allergie kunnen veroorzaken via ons afweersysteem. Maar hoe ontstaat een allergie eigenlijk? Een allergie ontstaat in twee fasen. In de eerste fase raakt ons afweersysteem overgevoelig door het contact met een allergeen. Dit wordt ook wel de sensibilisatiefase genoemd. Bij een volgend contact met dezelfde stof treedt in de tweede fase een abnormaal sterke afweerreactie op. Deze reactie kan leiden tot eczeem of astma. Een reactie kan zich binnen enkele weken na blootstelling voordoen. Maar soms kan het ook jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Dat heeft te maken met de mate van de blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de sterkte van het allergeen. Niet bij iedereen hoeft blootstelling aan een allergeen te leiden tot een allergische reactie.

Hoe herken ik allergenen en de risico’s?

Men gaat er vaak onterecht vanuit dat allergenen alleen voorkomen in chemische producten. Maar wist je dat ze ook voor kunnen komen in natuurlijke stoffen als plantenpollen en meelstof? Deze hebben echter geen gevaarsetiket en hierdoor vaak lastig te herkennen. In dat geval is het aan te raden om bij twijfel een specialist te vragen om advies. Is het gevaarsetiket wel aanwezig? Dan kan men een allergeen herkennen aan de H- of EUH-zinnen op het gevaarsetiket: H317, H334 en EUH208. Hieronder een omschrijving van de benoemde H- en EUH-zinnen:

 • H317 is van toepassing op huidsensibilisatie, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan een allergische huidreactie veroorzaken;
 • H334 is van toepassing op sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken;
 • EUH 208 bevat [naam van de sensibiliserende stof]. Dit kan een allergische reactie veroorzaken.

Mogelijke maatregelen

In de eerste plaats is het natuurlijk aan te raden om te kijken of het mogelijk is om op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Is dat niet mogelijk? Dan is het wettelijk verplicht om de blootstelling te beperken tot het minimum. Maar welke maatregelen kan het bedrijf dan eigenlijk nemen? Hieronder een aantal mogelijke maatregelen om de blootstelling te verlagen.

 • Zorg voor goede afzuiging (vergeet regelmatig onderhoud niet van de afzuiginstallaties) en ventilatie op de werkplek;
 • Maak de werkplek regelmatig goed schoon;
 • Beperk het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan een allergeen;
 • Voorzie de medewerkers van goede voorlichting over veilig werken met allergenen;
 • Geef informatie over de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

Krijgt een medewerker ondanks alle maatregelen toch last van een allergische reactie? Laat dan nader onderzoek uitvoeren door een specialist en vermijdt verdere blootstelling voor de werknemer. Onderzoek ook de andere medewerkers die zijn blootgesteld aan de stof.

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel nog vragen? Of hulp nodig bij het in beeld brengen van allergenen binnen de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie. Dit artikel als interessant ervaren? Dan hopen wij natuurlijk dat je de moeite neemt om dit bericht verder te verspreiden om ook anderen op de hoogte te brengen over dit onderwerp. Hartelijk dank weer voor het lezen en graag tot de volgende keer.

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden? Daarom is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CMR stoffen een registratie bij te houden. Daarom is het aan te raden om (publicatie tweemaal per jaar) de nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 te raadplegen om in beeld te krijgen welke stoffen binnen uw bedrijf een CMR classificatie hebben.

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021

Op donderdag 1 juli 2021 heeft de Staatscourant de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Zijn er wijzigingen in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratieplicht. Vergeet daarnaast ook niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021.

Wijzigingen SZW lijst per 1 juli 2021

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie – gepubliceerd op 4 januari 2021- zijn te herkennen aan het “•” teken. Hieronder in het kort welke wijzigingen er zijn doorgevoerd.

De volgende stoffen zijn verwijderd:

 1. Natriumdichromaat dihydraat (CASnr 7789-12-0) – samengevoegd met het anhydraat
 2. Furazolidon (CASnr 67-45-8) – deze stof is een genotoxische carcinogeen volgens de WHO maar is verwijderd omdat het niet voldoet aan de formele eisen voor opname in de SZW CMR lijst omdat er geen advies is van de Gezondheidsraad en de stof niet is opgenomen in Annex VI van CLP.
 3. Nikkel(II)acetaat tetrahydraat – samengevoegd met het anhydraat

CMR registratieplicht

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen op de SZW lijst? Dan is het goed om te weten dat elk bedrijf verplicht is om op persoonsniveau een registratie bij te houden wanneer men gebruik maakt van CMR stoffen. Dit is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbo wet. Heeft u deze registratieplicht niet op orde? Dan wordt dat gezien als een schending van de zorgplicht voor de werknemer. Waarom het belangrijk in kaart te hebben welke medewerkers (mogelijk) worden blootgesteld aan CMR-stoffen? Omdat we steeds langer moeten doorwerken en de kans op een beroepsziekte tijdens het dienstverband toeneemt.

Benieuwd hoelang u deze gegevens dient te bewaren? Dan wil ik u graag verwijzen naar het artikel; De wettelijke verplichte CMR registratie op persoonsniveau voor meer informatie.

Hulp nodig met uw stoffenbeleid?

Heeft u hulp nodig om grip te krijgen op uw stoffenbeleid? Of heeft u een andere vraag? Dan is het goed om te weten dat wij u graag van dienst zijn. Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd (en marktleider) in het leveren van software om uw chemicaliënbeheer op orde te krijgen. Meer dan 200 klanten, waaronder bijna alle ziekenhuizen (o.a. Erasmus MC en AMC), TNO, Universiteit Utrecht, RIVM, Heineken, FrieslandCampina en Coca-Cola gingen u voor!

Het is geen schande wanneer u niet helemaal op de hoogte bent. Met alle wet- en regelgeving – welke ook steeds wijzigt- zien bedrijven door de bomen het bos niet meer! Meer weten? Dan kunt u zich inschrijven voor de HSE nieuwsbrief (onderaan de pagina) of neem contact met ons op via info@itis.nl. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend de LinkedIn bedrijfspagina van ITIS volgen om up-to-date te blijven van nieuwsupdates over o.a. het gevaarlijke stoffenbeleid.

Gerelateerde artikelen

Hieronder een overzicht van artikelen welke allen betrekking hebben op het werken met CMR stoffen.

HSE Solutions van ITIS

Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch en hebben wij een partnerschap met BIGvzw. Waarom meer dan 200 bedrijven, organisaties en/of instellingen onze oplossingen gebruiken? Naast veiliger werken met chemische producten worden onze oplossingen gebruikt om invulling te geven aan het 4-stappenplan, opgesteld vanuit de Inspectie SZW. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om het stoffenbeleid binnen uw bedrijf, organisatie of instelling vorm te geven? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina op de website van ITIS.

De nieuwe ZZS lijst per 25 mei 2021, bent u op de hoogte?

Op 25 mei jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Er is 1 nieuwe stof aan de lijst toegevoegd. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen. De stoffen lood, koper en benzeen zijn voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen.

Beleid zeer zorgwekkende stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van deze stoffen? Dan moet de uitstoot van deze stoffen beperkt worden. Is dat niet mogelijk? Dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat de uitstoot wordt beperkt tot het minimum.

Nieuwe ZZS lijst

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minimaal twee keer per jaar te voorzien van een update. Het is belangrijk om direct het eigen register te controleren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. In totaal staan er op deze lijst in totaal 1671 zeer zorgwekkende stoffen vermeldt. Download hier de (meest recente) totale ZZS lijst, versie van 25 mei 2021.

15 nieuwe stoffen toegevoegd aan ZZS-lijst op 25 maart 2021

Ten opzichte van de vorige versie heeft het RIVM 15 nieuwe stoffen toegevoegd aan de totale ZZS-lijst.

Meer informatie over ZZS

Wilt u meer weten over het beleid op zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Hoe u deze stoffen binnen bedrijf kunt weren? Of hoe je de uitstoot van deze stoffen tot het minimale kunt beperken? Dan kan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over zeer zorgwekkende stoffen verhelderend zijn.

Oplossingen van ITIS

Altijd op de hoogte over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen binnen uw bedrijf, organisatie of instelling? Dan bent u bij ITIS aan het juiste adres. Al sinds 1992 zijn wij gespecialiseerd in het leveren van chemicaliënbeheeroplossingen. Niet alleen om invulling te geven aan de verplichte wet- en regelgeving. Maar ook om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Benieuwd naar onze chemicaliënbeheeroplossingen? Of benieuwd welke klanten wij al jarenlang mogen bedienen? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina van ITIS.

P.S. Wilt u de ZZS-lijst ontvangen als een Microsoft Excel-bestand? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Nieuwe potentiële ZZS-lijst per 20 april 2021

Het RIVM heeft op 20 april jl. de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Wat er dan precies is gewijzigd? Sinds de vorige versie (oktober 2020) zijn er 26 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst en 11 stoffen verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. In totaal staan er nu 324 stoffen op de potentiële ZZS-lijst. Maar wat zijn potentiële ZZS eigenlijk? Dat en meer kunt u lezen in dit artikel op de website van ITIS.

Wat is de potentiële ZZS-lijst eigenlijk?

Naast de totale ZZS-lijst wordt er door het RIVM ook een potentiële ZZS-lijst bijgehouden. Van stoffen op deze lijst is nog niet zeker of deze ZZS zijn. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens op dit moment ontbreken. Of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. Na aanvullend onderzoek kan een stof worden verwijderd van de lijst of definitief op de totale ZZS-lijst gezet worden.

Criteria en doel van de potentiële ZZS-lijst

De ZZS criteria zijn gebaseerd op artikel 57 van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EG Europese Gemeenschap) 1907/2006. Lees meer over de ZZS criteria. De lijst is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningsverleners. Het doel van de potentiële ZZS-lijst? De uitstoot van deze stoffen uit voorzorg beperken.

Toegevoegde stoffen

Bovenstaande stoffen zijn door het RIVM op 20 april 2021 toegevoegd aan de Potentiële ZZS-lijst

Overige lijsten

Maar welke lijsten moet ik dan nog meer allemaal bijhouden? Deze vraag krijgen onze accountmanagers regelmatig tijdens klantgesprekken. Andere bekende lijsten zijn de eerder genoemde totale ZZS-lijst en natuurlijk de SZW-lijst, opgesteld door de Inspectie SZW. Op de SZW-lijst staan stoffen met een CMR-classificatie. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen die voorkomen op de SZW-lijst? Dan geldt er een aanvullende registratie- en vervangingsplicht.

Controle eigen register

Is er sprake van een update op één van de hierboven genoemde lijsten? Dan is het verstandig om het eigen register te updaten. Maar hoe kunt u dat het snelste doen? Wanneer u gebruiker bent van bijvoorbeeld Chemwatch is dit binnen slechts enkele muisklikken uitgevoerd. Hulp nodig of de ZZS-lijsten ontvangen in Excel? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Werkt men binnen uw bedrijf met chemische producten? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. In Artikel 4.2 van het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet (laten) beoordelen. De praktijk leert echter dat dit lang niet overal en voor alle stoffen gebeurt. Wilt u weten welke online hulpmiddelen er zijn om de blootstelling te beoordelen? Lees dan snel verder!

Tier 1 & Tier 2 blootstellingsmodellen

Er zijn diverse online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen. Bij het maken van een keuze is het in elk geval goed om te weten op welk model de tool is gebaseerd. Het beoordelen van de blootstelling kan op basis van een Tier 1 en Tier 2 model. Kiest u voor een tool welke gebaseerd is op een Tier 1 model? Dan dient u de beoordeling van de blootstelling te voorzien van een aanvullende onderbouwing. Is de door u gekozen tool gebaseerd op een Tier 2 model? Dan is een aanvullende onderbouwing niet nodig.

Met een Tier 1-blootstellingsmodel kunt u relatief eenvoudig de blootstelling van uw medewerkers karakteriseren en de risico’s voor de gezondheid beoordelen. De schatting is conservatief, en dus aan de veilige kant. Tools die gebruik maken van een Tier 1-model worden vaak gebruikt om snel inzicht te verkrijgen in de risico’s voor de gezondheid van de medewerkers. Voor een realistische inschatting van de blootstelling maken zij vervolgens gebruik van een tool welke is gebaseerd op een Tier 2-model of laten zij metingen uitvoeren bij taken die het meest risicovol zijn.

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

In de markt zijn er verschillende online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen beschikbaar. Elke tool heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is goed om te weten dat de Inspectie SZW geen voorkeur heeft voor welk model u zou moeten gebruiken. Het maakt niet uit welke tool u kiest. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. De beoordeling van de blootstelling moet altijd voldoen aan de wettelijke eisen. En zoals u wellicht al heeft gelezen is niet elke tool even compleet.

In dit document op de website van de Inspectie SZW een overzicht van veelgebruikte tools in Nederland. Hierin staat ook direct aangegeven of een aanvullende onderbouwing verplicht is. Maakt u op dit moment -net als vele anderen- gebruik van Chemwatch of Toxic om de blootstelling te beoordelen? Beide applicaties maken hierbij gebruik van de ECETOC-TRA 2& 3 methode (Tier 1-blootstellingsmodel). Vergeet de verplichte aanvullende onderbouwing dus niet! Om deze aanvullende onderbouwing te kunnen doen brengen wij u graag in contact met één van onze partners.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om de blootstelling te beoordelen in de applicatie Chemwatch? Voor meer informatie over het maken van een risicobeoordeling kunt u terecht in dit artikel op de website van ITIS. Wilt u aan de slag met een tool welke gebaseerd is op een Tier 2-model? Dan kunt u met de applicaties Chemwatch en SOFOS 360 eenvoudig exports maken. Deze exports zijn geschikt om te importeren in bijvoorbeeld de tool van Stoffenmanager. Heeft u hier hulp bij nodig? Of na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanger via wesley.jacobs@itis.nl of geoffrey.devlaam@itis.nl.

Wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk?

U heeft onlangs een brief ontvangen vanuit de Inspectie SZW. In deze brief vragen zij om een overzicht aan te leveren van de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. Het hebben van een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het is dan ook een verplicht onderdeel van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Maar wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk? En op welke manier dient u het gevraagde overzicht aan te leveren aan de Inspectie SZW? Dat en meer leest u in dit artikel.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Voordat u een overzicht gaat samenstellen wilt u natuurlijk eerst weten wat gevaarlijke stoffen zijn. Het zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Dit kunnen verpakte producten als lijmen, kitten, verven, smeermiddelen en producten om schoon te maken. Maar het kunnen ook stoffen zijn welke ontstaan tijdens het werkproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lasrook, hout- en kwartstof en dieselrook.

Aanleveren overzicht gevaarlijke stoffen Inspectie SZW

Nadat u de brief heeft ontvangen wilt u natuurlijk weten wat er precies vanuit het bedrijf wordt verwacht. Per stof dient u het volgende aan te leveren; stofnaam, CAS nummer en de hoeveelheid die aanwezig is. Heeft u deze informatie allemaal bij de hand? Dan kunt u via dit artikel op de website van de Inspectie SZW het overzicht aanleveren. Vergeet daarbij niet om de inlogcode bij de hand te houden. Bij het gebruik van zuivere stoffen is het vaak eenvoudig om een dergelijk overzicht te maken in bijvoorbeeld Excel. Dat is anders wanneer u gebruik maakt van producten met daarin meerdere componenten. Volgens diverse sectoren is dit een te grote administratieve belasting. De Inspectie SZW heeft hiervoor VNO-NCW/MKB-Nederland ingeschakeld om in overleg te gaan.

Help mij om een overzicht te maken

Maakt u op dit moment gebruik van de applicatie SOFOS 360 van ITIS? Of maakt uw bedrijf gebruik van het Internationale Chemwatch? Neem dan contact met ons op zodat onze accountmanagers u kunnen helpen bij het maken van het gevraagde overzicht. Heeft u de registratie van de gevaarlijke stoffen op dit moment niet op orde? Neem ook dan contact met ons op via info@itis.nl of bel ons op 088 – 80 40 000. U kunt dan vragen naar onze collega’s Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam.