Jaarplan 2019 – Inspectie SZW

In 2018 is het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ hoog op de politieke agenda gekomen na problemen bij Dupont/Chemours. Ook  de stof chroom-6 heeft voor grote ongerustheid gezorgd in de samenleving. Het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ zal ook in 2019 één van de themaprogramma’s zijn in het jaarplan 2019 van Inspectie SZW.

Tot slot zal ook de communicatiecampagne ‘On the road to zero’ die in 2017 van start ging worden voortgezet in 2019.  Inspectie SZW besteedt extra aandacht aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De focus zal met name liggen op de blootstelling aan de CMR-stoffen (Carcinogene, Mutagene, Reprotoxische stoffen).

Klik hier voor het volledige Jaarplan 2019 – Inspectie SZW.

 

Deel dit bericht op Social Media:
error

HVHL kiest voor SOFOS 360 als chemicaliënbeheeroplossing

Ook HVHL heeft gekozen voor SOFOS 360. Met SOFOS 360 kunnen zij op een gestructureerde wijze invulling te geven aan het 4-stappenplan, welke is opgesteld door Inspectie SZW.

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences heeft recent gekozen voor SOFOS 360 als chemicaliënbeheeroplossing. Het hoofddoel is medewerkers en studenten veilig laten werken met gevaarlijke stoffen. Om dit te realiseren zal de organisatie met SOFOS 360 op gestructureerde wijze invulling geven aan het opgestelde 4-stappenplan vanuit Inspectie SZW.

Als uitgangspunt is gekozen voor de koppeling met de databank van BIG om te beschikken over actuele gevalideerde stoffeninformatie(REACH).

ITIS kijkt uit naar een langdurige samenwerking met Van Hall Larenstein! 

Meer weten over SOFOS 360 als chemicaliënbeheeroplossing? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Regelmatig vragen onze klanten welke bewaartermijn zij moeten hanteren voor het veiligheidsinformatieblad. In dit artikel meer informatie waarom het handig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren.

Waarom is het verstandig om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren?

Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren maar het ligt wel voor de hand.

Iedere fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht alle informatie die hij nodig heeft om aan de REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar dient te bewaren (Artikel 36 van REACH). Om veilig te kunnen werken met stoffen dienen risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te zijn. Het ligt dan ook voor de hand hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Ook leveranciers die stoffen en mengels leveren zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren.  Ook hier ligt het voor de hand om hiervoor het (oude) veiligheidsinformatieblad te gebruiken.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad is dus niet wettelijk vastgelegd. Het is echter wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude veiligheidsinformatiebladen dus niet weg, maar bewaar deze in het archief.

Meer weten? Neem contact op met één van onze accountmanagers Wesley Jacobs (wesley.jacobs@itis.nl) of Geoffrey de Vlaam (geoffrey.devlaam@itis.nl).

Deel dit bericht op Social Media:
error

Een blootstellingsberekening in Stoffenmanager i.c.m. SOFOS 360

Het maken van een blootstellingsberekening in Stoffenmanager® met verouderde- en niet gevalideerde stoffeninformatie is hetzelfde als….. Na het werken met gevaarlijke stoffen pas controleren welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de gezondheid van de werknemer. Compleet zinloos dus!

In Nederland sterven jaarlijks zo’n 3.000 medewerkers aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar en komen pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het van groot belang om regelmatig blootstellingsberekeningen uit te voeren. Hierna is het eenvoudiger om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en te beheersen!

Waarom kiezen onze klanten voor GROS of SOFOS 360 naast Stoffenmanager®?

Iedere gebruiker van Stoffenmanager® ervaart dat het invoeren van de stof/productgegevens bijzonder tijdrovend is. Heb je eenmaal alles ingevoerd? Dan is het vervolgens bijzonder tijdrovend om deze informatie ook actueel te houden en regelmatig te controleren op juistheid. Dit is dan ook de voornaamste reden dat onze klanten gebruik maken van de applicatie GROS of SOFOS 360 naast Stoffenmanager®.

GROS en SOFOS 360 hebben beiden een unieke koppeling met de BIG Databank en hierdoor altijd de beschikking over actuele- en gevalideerde stoffeninformatie conform REACH welke automatisch wordt bijgewerkt. Door deze koppeling heeft u in (bijna) alle gevallen ook direct de benodigde informatie tot uw beschikking om een blootstellingsberekening te kunnen maken. Dit scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd zodat u zich kunnen focussen op de gezondheid van de werknemers.

De werking koppeling met Stoffenmanager®

Met de koppeling is het eenvoudig om de benodigde informatie van één of meerdere stoffen te exporteren naar een xml-bestand die voldoet aan de gestelde eisen van Stoffenmanager®. Informatie die bijvoorbeeld wordt toegevoegd aan het bestand zijn bijvoorbeeld de dampspanning, de grenswaarden en de aggregatietoestand van de gevaarlijke stof. De xml-bestanden zijn vervolgens vrij eenvoudig te importeren in de betaalde versie van Stoffenmanager® om een blootstellingsberekening te kunnen maken.

 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem direct contact op via info@itis.nl of 088- 80 40 000.

Deel dit bericht op Social Media:
error

‘Risico chemische stoffen in producten verkeerd ingeschat’

Chemische stoffen worden volop in producten verwerkt terwijl de risico’s voor het milieu nog steeds niet goed worden ingeschat. ‘Keer op keer blijken gesynthetiseerde stoffen het milieu sterker te verontreinigen dan labtesten voorspelden’, zo waarschuwt hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver vrijdag in haar oratie aan de Universiteit Leiden.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet

Van het grootste deel van de 21.000 meest gebruikte chemische stoffen in Europa is onbekend of ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Cruciale informatie over de stoffen, zoals de mate waarin ze kankerverwekkend of giftig zijn, wordt door fabrikanten niet of onvoldoende aangeleverd voor een centrale Europese database. De chemiebedrijven overtreden daarmee Europese en nationale milieuwetgeving: het aanleveren van informatie is namelijk verplicht.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt de hoeveelheid stoffen waarover informatie ontbreekt erg verontrustend. Dat die informatie er niet is, kan een gevaar voor de volksgezondheid opleveren, zegt Martijn Beekman, die de database namens het RIVM in de gaten houdt. “We kunnen nu gewoon niet uitsluiten dat er voor sommige gevaarlijke stoffen belangrijke informatie ontbreekt.”

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

(Bron: NOS)

Deel dit bericht op Social Media:
error

Inspectie SZW intensiveert aanpak arbeidsuitbuiting en gevaarlijke stoffen

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Tweede Kamer.

Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken. Zo komt er extra geld voor de aanpak van schijnconstructies waaronder schijnzelfstandigheid en voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Belangrijk is ook dat de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen flink wordt versterkt.

 

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Klik hier voor de Kamerbrief

Deel dit bericht op Social Media:
error

OVV: Nederlandse bouwsector al jaren niet meer serieus bezig met veiligheid

De bouwsector in Nederland neemt de veiligheid al jaren niet meer serieus, gaat vooral voor de laagste prijs en leert te weinig van eerdere ongelukken. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV over het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op de luchthaven van Eindhoven.

De OVV onderzocht de afgelopen jaren meerdere incidenten in de bouw. Volgens de raad zijn bouwbedrijven na een ongeluk meer bezig met het afwentelen van de schuld, dan met het verbeteren van de veiligheid. Ook is de prijs vaak leidend en zijn bij de bouw zoveel partijen betrokken dat niet duidelijk is wie precies waarvoor verantwoordelijk is.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

(Bron: NOS)

Deel dit bericht op Social Media:
error

GRATIS Checklist – Veilig werken met gevaarlijke stoffen

De wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor is het voor bedrijven moeilijk om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Naast alle wetgevingen verwacht de overheid steeds meer administratieve handelingen van bedrijven. Met behulp van onderstaande checklist kunt u controleren hoe de registratie gevaarlijke binnen uw bedrijf op dit moment geregeld is.

Checklist

Controleer met behulp van onderstaande checklist in hoeverre uw organisatie veilig werkt met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunt u controleren of je voldoet aan de Nederlandse- en Europese (REACH) wetgeving. Door antwoord te geven op onderstaande vragen krijgt u inzicht in moelijke verbeterpunten op de werkvloer. Het uiteindelijke doel is veilig werken met gevaarlijke stoffen.

1. Is het duidelijk wie er verantwoordelijk is/zijn voor de registratie gevaarlijke stoffen?

Wie is er verantwoordelijk voor het updaten van de veiligheidsinformatiebladen? Welke medewerker controleert tweemaal per jaar de SZW lijst? Is er iemand die werkplekinstructiekaarten opmaakt om de medewerkers te informeren? Alle bovenstaande activiteiten dragen bij aan veilig werken met gevaarlijke stoffen.

2. Heeft u een overzicht van alle gevaarlijke stoffen inclusief eigenschappen binnen uw organisatie?

Denk hierbij aan alle gevaarlijke stoffen die binnen uw organisatie gebruikt worden, gemaakt worden, ontstaan tijdens het werk en op voorraad zijn. Daarnaast bent u verplicht om per stof de eigenschappen (grenswaarde blootstelling via ademhaling en de huid) vast te leggen. Deze kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad van de leverancier.

3. Zijn de veiligheidsinformatiebladen actueel en gecontroleerd op juistheid?

Wanneer je hetzelfde chemische product besteld bij verschillende leveranciers, is de kans groot dat de veiligheidsinformatiebladen van elkaar verschillen. Iedere organisatie is verplicht de medewerkers te informeren over de gevaren en risico’s. Controleer met het oog op aansprakelijkheid altijd het veiligheidsinformatie op juistheid. Is het veiligheidsinformatieblad gecontroleerd? Dan kun je ervoor kiezen om een vertaling te maken naar een werkplekinstructiekaart.

4. Gebruikt uw organisatie stoffen die op de autorisatielijst of de restrictielijst staan?

In een aantal gevallen bepaalt REACH dat sommige stoffen alleen gebruikt mogen worden wanneer u of uw leverancier vrijstelling heeft gekregen (autorisatie), of dat uw organisatie onder een uitzonderingsregel valt. Soms mag een stof wel gebruikt worden, maar gelden hiervoor wel beperkingen(restricties). Op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen(ECHA), is er voor beide soorten stoffen een online lijst beschikbaar. Hierbij de link naar de Autorisatielijst en de Restrictielijst.

5. Heeft u inzichtelijk waar de gevaarlijke stoffen opgeslagen (kunnen) liggen opgeslagen inclusief de maximale voorraad die aanwezig kan zijn?

In de PGS15 richtlijn vind je informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen. Heeft u bijvoorbeeld inzichtelijk waar stoffen opgeslagen (kunnen) zijn? Is er een overzicht van de maximale voorraad per stof/ruimte? Is het bekend welke stoffen niet bij elkaar morgen worden opgeslagen? Op al deze vragen kun je het antwoord vinden in de PGS 15 richtlijn.

6. Controleert u tweemaal per jaar de SZW lijst welke stoffen behoren tot de CMR-stoffen?

In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Deze lijst wordt uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier voor de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Medewerkers onder de 18 jaar mogen op geen enkele manier in aanraking komen met CMR stoffen.

7. Is het mogelijk om kankerverwekkende en mutagene stoffen te vervangen?

Maakt uw organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan bent u verplicht om continu te kijken naar mogelijke alternatieve stoffen. Is er een alternatief beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze alternatieve stof te gebruiken, dit geldt ook wanneer het alternatief vele malen duurder is. Is er geen alternatief beschikbaar? Dan is een motivering voor het gebruik van de CMR stof verplicht. Tot slot moet een organisatie er alles aan doen om de blootstelling aan CMR stoffen tot het minimum te beperken.

8. Heeft u op persoonsniveau vastgelegd in welke mate medewerkers mogelijk worden blootgesteld aan CMR stoffen?

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om op persoonsniveau te registreren aan welke CMR stoffen een medewerker is blootgesteld. iedere organisatie is verplicht deze gegevens vervolgens tot tenminste 40 jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren volgens artikel 4.10c van het Arbeidsomstandigheden besluit. Klik hier om te kijken welke CMR registratie verplichtingen uw organisatie heeft.

9. Heeft u voor alle gevaarlijke stoffen een blootstellingsniveau bepaald?

Door het blootstellingsniveau van de gevaarlijke stof te bepalen, krijgt u inzicht in welke mate de medewerkers de gevaarlijke stoffen binnenkrijgen. De waarde van het blootstellingsniveau hangt af van de dosis van de gevaarlijke stof waaraan een medewerker wordt blootgesteld, en in welke frequentie de blootstelling plaatsvindt. De blootstelling kan worden vastgesteld met behulp van een kwantitatieve schattingsmethode/kwantitatief model, door zelf te meten/te laten meten of aan de hand van een extended SDS, dit mag alleen wanneer de situatie exact gelijk is aan het blootstellingsscenario in het veiligheidsinformatie.

10. Blijft de blootstelling bij alle gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde?

Het toetsen van het blootstellingsniveau aan de grenswaarden is wettelijk verplicht. Dit is eerder ter sprake gekomen bijbij vraag 2 van de checklist. Voor meer informatie over het toetsen van een gevaarlijke stof aan de grenswaarden Klik hier.

Controleer minimaal één keer per jaar de totale veiligheidssituatie voor uw organisatie. Controleer tweemaal per jaar of er nieuwe stoffen zijn toegevoegd aan de SZW-lijst, en of u kankerverwekkende en mutagene stoffen kunt vervangen voor een minder gevaarlijke alternatief. Is het gebruik van die bepaalde CMR stoffen noodzakelijk? Vergeet dan niet te voldoen aan de verplichte CMR registratie op persoonsniveau!

De chemicaliënbeheeroplossingen van ITIS

Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd in chemicaliënbeheer- en de registratie daarvan. Onze oplossingen geven uw bedrijf alle handvatten om op een gestructureerde wijze invulling te geven aan het 4-stappenplan, welke is opgesteld door Inspectie SZW.

In Nederland maken veel ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria gebruik van onze oplossing GROS/SOFOS 360 voor een goede registratie van de gevaarlijke stoffen. Door de koppeling met de BIG Databank heeft u altijd toegang tot actuele- en gevalideerde stofinformatie.

Daarnaast zijn wij agent van het internationale Chemwatch. Deze applicatie wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 5.000 organisaties als chemicaliënbeheeroplossing.

Behoefte aan meer informatie?

Ieder bedrijf is uniek, daarom begrijpen wij dat bovenstaande checklist geen simpele invuloefening is. Onze ervaring is dat ieder bedrijf op zijn eigen manier invulling geeft aan een goede registratie. Er is geen goed of fout, het belangrijkste is dat uw medewerkers veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld het register gevaarlijke stoffen of de CMR registratie? Wij helpen u graag verder! Wanneer wij het antwoord ook niet weten leggen wij uw vraagstukken neer bij één van onze partners.

Een gratis demonstratie of proeflicentie om het gemak van onze oplossingen direct zelf te ervaren? Geen enkel probleem! Na korte (online) demonstratie kunt u zelf aan de slag! Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error