Wat is REACH?

Wat is REACH? En kan ik blind vertrouwen op het VIB?

Als leverancier chemische producten produceren en/of importeren en op de markt brengen in Europa? Dan moet u voldoen aan de ECHA (REACH) richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan het veiligheidsinformatieblad (VIB). Deze moet opgesteld worden volgens bijlage II van de REACH verordening. Als gebruiker moet u ten alle tijden kunnen vertrouwen op de inhoud van het VIB. Maar waar staat de afkorting ECHA voor? Wat is REACH? En in hoeverre bent u eigenlijk zelf verantwoordelijk? Dat en meer leest u in deze blog.

Wat is ECHA?

De afkorting ECHA staat voor Het Europees agentschap voor chemische stoffen. Het ECHA is op 1 juni 2008 operationeel geworden en op 3 juni 2008 officieel geopend. ECHA is o.a. belast met de implementatie van de REACH verordening (1907/2006EG). Op de website van ECHA kunt u controleren of een stof reeds geregistreerd is. Gebruikt u op jaarbasis minder dan 1.000 kg van een stof? Dan is registratie van een stof niet nodig.

Wat is REACH?

Waar staat de afkorting REACH dan voor? Deze afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening over de productie en handel in chemische stoffen en geldt voor alle landen van de Europese Unie. In deze verordening staat beschreven waaraan bedrijven en overheden zich moeten houden. Voorbeelden van groepen, welke zich moeten houden aan REACH, zijn fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers van chemische stoffen. Meer weten over REACH? Dan verwijs ik u graag naar deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS)

Een gebruiker moet ten alle tijden kunnen vertrouwen op de inhoud van het VIB. Staat uw toepassing niet beschreven in het VIB? Of gebruikt u het product niet volgens de adviezen in het VIB en ontstaat er letsel of schade? Dan dient u zelf aanvullende stappen te ondernemen voordat de stof gebruikt mag worden. Als eindgebruiker heeft u de taak om de informatie in het VIB te verifiëren. Heeft u twijfels over de inhoud van het VIB? Doe dan zelf de VIB-check. Het is dus niet verstandig om te vertrouwen op de inhoud van het VIB.

Afwijkende wet- en regelgeving

In Nederland moeten eindgebruikers aan zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving voldoen. Dat kan frictie veroorzaken tussen de leverancier en de eindgebruiker. Naast REACH moeten leveranciers ook rekening houden met de lokale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van CMR-stoffen. De afkorting CMR staat voor carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (schadelijk voor het erfelijk materiaal) en Reprotoxisch (schadelijk effect op de vruchtbaarheid).

Volgens REACH kan een stof geclassificeerd zijn als niet CMR-stof. Maar in Nederland kan een stof wel geclassificeerd zijn als CMR. In rubriek 15 van het VIB moet dan door de leverancier gemeld dat de stof vermeldt staat op de SZW lijst. Niet elke leverancier is op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Het is dan ook aan te raden om zelf tweemaal per jaar het eigen register te controleren op aanwezigheid van CMR-stoffen. De SZW lijst wordt meestal gepubliceerd in januari voor het eerste halfjaar en in juli voor het tweede halfjaar. Download hier de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.

Welke registratieverplichtingen heb ik dan?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor o.a. de inventarisatie gevaarlijke stoffen. Daarnaast ook het blootstellingsonderzoek en de registratie van CMR stoffen. Meer weten over de CMR registratieplicht? Dan verwijs ik u graag naar het artikel over de CMR registratie op de website van ITIS. Hierin staat o.a. beschreven welke gegevens u dient te registreren en de bewaartermijn. Tot slot willen wij u wijzen op de PGS-15 richtlijn. Deze richtlijn heeft o.a. betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen.

Help jouw leverancier op weg!

In sommige gevallen zijn leveranciers en/of producten niet op de hoogte van de lokale wetgeving. De stof ethanol is volgens REACH geen CMR stof, maar staat deze op de SZW lijst wel vermeldt als CMR. Is in rubriek 15 van het VIB niet aangegeven dat deze stof in Nederland op de SZW lijst staat? Help de leverancier dan door dit te melden. Op deze manier vergroot u de kans dat de juiste informatie bij leveringen in de toekomst wordt verstrekt

Tip van Niels Heins (Gecertificeerd Chemisch Veiligheids Expert)

Wordt er een nieuw product aangeboden of ingekocht? Laat dan vooraf altijd een chemische beoordeling uitvoeren. Wie dat voor u zou kunnen doen? Denk dan bijvoorbeeld aan een gecertificeerd chemisch veiligheidsexpert (www.ccse.nl) of een arbeidshygiënist.

Hulp nodig?

Meer weten over de afwijkende wet- en regelgeving in Nederland ten opzichte van REACH? Of hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.