Health, Safety & Environment

CMR gevaarlijke stoffen;  blootstelling <18 jaar niet toegestaan

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers. Jaarlijks sterven er 2100 mensen aan kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen grote risico’s met zich mee voor de gezondheid. Voor deze stoffen geldt een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan en is blootstelling aan CMR gevaarlijke stoffen <18 jaar niet toegestaan. Dus ook niet onder toezicht van een deskundige begeleider. Maar waarom eigenlijk niet? Dat en meer lees je in dit artikel.

CMR gevaarlijke stoffen herkennen op de werkplek

Om het beleid van CMR gevaarlijke stoffen op de werkplek op orde te krijgen en te houden is het belangrijk dat men weet heeft hoe je deze kunt herkennen op de werkplek. Vaak denkt men dat kijken naar de H-zinnen (H340, H341, H350, H351, H360xx, H361 en H362) voldoende is. Maar helaas is dat niet voldoende. Waarom niet? Omdat sommige stoffen volgens REACH geen CMR classificatie hebben. Maar in Nederland wel zo behandeld moeten worden. In dit artikel leggen we graag aan je uit wat CMR gevaarlijke stoffen zijn en hoe je deze kunt herkennen.

Artikel 4.106. Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen op de werkplek

In een aantal gevallen is het toegestaan om <18 jaar onder begeleiding te werken met gevaarlijke stoffen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat er sprake is van deskundig toezicht en het zodanig georganiseerd is dat gevaren kunnen worden voorkomen. Maar blootstelling aan CMR gevaarlijke stoffen is niet toegestaan.

  • Artikel 1.37, tweede lid is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die: arbeid verrichten met een gevaarlijke stof die voldoet aan een van de volgende gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 200, 201, 202, 203, 204, 205, 220, 221, 222, 224, 225, 240, 241, 242, 314, 315, 318, 319 of 335, of de bijzondere aanduidingen: EUH070 of EUH071;
  • Arbeid verrichten met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, door sterke temperatuurverlaging vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
  • Arbeid verrichten aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van de onder a of b bedoelde stoffen of gassen bevinden;
  • artikelen die ontplofbare stoffen, bedoeld in artikel 2.2, onderdeel e, bevatten, vervaardigen of hanteren.

Blootstelling aan CMR stoffen bij studenten en werknemers <18 jaar

Bij de eerste bullet hierboven is te zien dat de H-zinnen van CMR gevaarlijke stoffen (H350, H351, H340, H341, H360xx, H361 & H362) ontbreken. Op basis van de informatie is blootstelling <18 jaar niet is toegestaan. Dat geldt ook voor studenten en leerlingen. Het is ook niet toegestaan wanneer zij onder deskundig toezicht staan en gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Symptomen door blootstelling aan gevaarlijke CMR stoffen komen vaak pas vele jaren later tot uiting. En daarom is het goed om jongeren <18 jaar wat ons betreft extra te beschermen.

Hulp nodig?

Het werken met gevaarlijke stoffen is een veelomvattend onderwerp met grote belangen. Is het beleid gevaarlijke stoffen niet op orde? Dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de werknemers. Naast het niet voldoen aan de wetgeving, kan het beleid gevaarlijke stoffen niet op orde hebben ook leiden tot imagoschade van de organisatie.

Na het lezen van dit artikel een vraag? Of meer weten over de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch om het register automatisch meerdere keren per jaar te controleren op aanwezigheid van CMR stoffen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld