GROS

Sinds de jaren ’90 is GROS uitgegroeid tot een toonaangevende oplossing op het gebied van de bewaking van health, safety & environment procedures. Met dit systeem kunt u aan alle lokale, nationale en internationale regelingen op het gebied van de registratie en het beheer van de chemicaliën voldoen en kunt u de interne en externe risico’s minimaliseren.

GROS kan een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van uw KAM systeem, het voldoen aan ISO normeringen of bij het werken volgens GLP/ GMP normeringen (Good Labaratory/ Manufacturing Practice). Met GROS zorgt u voor een professionele chemicaliënregistratie in uw organisatie. GROS is modulair opgebouwd en kan daardoor volledig op de behoefte van uw organisatie worden afgestemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geoffrey de Vlaam.

module_stoffenDe basismodule van GROS is de module Stoffen. In deze module worden de gegevens en eigenschappen van een stof vastgelegd in 16 hoofdstukken, conform de meest actuele REACH en GHS regelgeving. Met deze module kunnen uw veiligheidsinformatiebladen, werkplekinstructiekaarten en etiketten volgens de eigen opmaak worden samengesteld en opgeslagen in ieder gewenst bestandsformaat.

Voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen kan met deze module de aanvullende registratie op medewerkers niveau worden gedaan, conform ArboInformatieblad 6.

Met behulp van de module Stoffen kunt u vragen beantwoorden als:

 • Wat voor stoffen zijn er in gebruik in de organisatie?
 • Welke kenmerken en risico’s hebben deze stoffen?
 • Wie maakt gebruik van welke gevaarlijke stoffen in de organisatie?
 • Hoe lang en op welke manier maken deze medewerkers en afdelingen gebruik van deze gevaarlijke stoffen?

module_databanken

Het invoeren en up-to-date houden van de stoffeninformatie is heel veel werk. In GROS kan de informatie van verschillende stoffeninformatieleveranciers worden opgenomen en eenduidig gepresenteerd worden. Daardoor hoeft u deze stoffeninformatie dus niet zelf te onderhouden.

Bij de stoffendatabank van BIG is het mogelijk om één of meer clusters van 1.000 stoffen aan te schaffen. Met een cluster kunt u een vrije keuze maken uit de volledige BIG databank, tot een maximum van 1.000 stoffen. Binnen het systeem wordt bijgehouden van hoeveel stoffen u de gegevens heeft geselecteerd. Is het aangeschafte cluster opgebruikt, dan kunt u deze simpel aanvullen met een nieuw cluster. Ook andere databanken, zoals bijvoorbeeld de GoldFFX databank van Chemwatch en de Landelijke Databank Gevaarlijke Stoffen, die speciaal voor de gezondheidszorg is ontwikkeld, kunnen in GROS worden geïntegreerd.

module_preparaten

Het ‘handmatig’ berekenen van de juiste H- en P- zinnen van mengsels is een tijdrovende bezigheid maar de module Preparaten kan u hierbij ondersteunen. Met deze module berekent u etiketinformatie voor zowel vaste, vloeibare en gasvormige mengsels als voor spuitbussen.

De Module Preparaten is geïntegreerd met de Module Stoffen en maakt gebruik van de veiligheidsinformatie die u daar heeft vastgelegd. Het uitvoeren van een berekening is daardoor heel eenvoudig. U selecteert simpelweg de stoffen die u in het mengsel heeft gebruikt en geeft aan in welke percentages deze aanwezig zijn en dan wordt het etiket voorzien van de juiste H- en P zinnen. Door de ingebouwde controlefunctie conform EU-GHS (CLP) 1272/2008, voert u altijd een correcte berekening uit.

Met behulp van de module Preparaten kunt u:

 • Snel de H- en P- zinnen bepalen van een preparaat
 • Bepalen welke kenmerken en risico’s deze mengsels hebben
 • Altijd correcte berekeningen uitvoeren, conform EU-GHS (CLP) 1272/2008
 • Een mengsel van mengsels maken

In de module Brandveiligheid kunt u de geografische kenmerken van uw organisatie vastleggen. Geografische gegevens zijn bijvoorbeeld locaties, gebouwen, ruimten en de kasten in de desbetreffende gebouwen. Aan deze geografische gegevens worden de gegevens over gevaarlijke stoffen gekoppeld. Zo wordt het mogelijk om per ruimte een register van gevaarlijke stoffen bij te houden. Deze registers zijn wettelijk verplicht en worden gevraagd door de controlerende instanties. Door middel van een overzichtelijke matrix krijgt u inzicht in (mogelijk) onverenigbare combinaties van bij elkaar opgeslagen stoffen, conform de PGS 15 richtlijn. Deze module laat het verband zien tussen de afdelingen, de gebouwen, brandvoorziening en brand- en explosie-informatie van gevaarlijke stoffen.

U krijgt hiermee een antwoord op vragen als:module_brandveiligheid

 • Waar bevinden de gevaarlijke stoffen zich in de organisatie (ruimteregister)?
 • Welke kenmerken hebben deze gebouwen/ ruimtes?
 • Hoeveel mag er maximaal per locatie per stof aanwezig zijn?
 • Wordt er bij de opslag voldaan aan de bepalingen uit PGS 15?

 

De module Voorraad maakt het u mogelijk een voorraadadministratie te voeren, waarbij u zowel chemicaliën als niet-chemicaliën kunt registreren. Ook gasflessen en artikelen onderhevig aan een datum, in verband met keuring en/of onderhoud, kunnen in deze module worden geregistreerd. Door aan elke verpakking een uniek nummer toe te kennen, kunt u haar volgen op haar weg door de organisatie.module_voorraad

Met behulp van de module Voorraad kunt u vragen beantwoorden als:

 • Hoeveel is er van elk artikel (stof) nog aanwezig in de organisatie?
 • Op welke plekken bevindt zich een bepaald artikel in de organisatie?
 • Wanneer zijn de artikelen (stoffen) de organisatie binnengekomen en hoe lang zijn ze nog houdbaar?
 • Hoeveel artikelen verbruikt een bepaalde afdeling/ gebruiker/ kostenplaats op jaarbasis?

module_bestellingen

In combinatie met de module Voorraad kunt u de module Bestellingen gebruiken om tijdig de juiste hoeveelheden artikelen (chemicaliën en niet-chemicaliën) te bestellen. Met deze module beschikt u over de mogelijkheid automatisch besteladviezen te vervaardigen, die u daarna nog kunt wijzigen of aanvullen. Tevens kunt u bestelformulieren en signaallijsten van de te bestellen artikelen vervaardigen om het bestelproces nog gemakkelijker te maken.

Met de module Bestellingen kunt u onder meer de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoeveel moeten we deze periode van elk artikel (stof) bestellen?
 • Bij welke leveranciers kunnen we deze artikelen inkopen?
 • Welke bestellingen zijn nog niet geleverd door een bepaalde leverancier?

module_afval

Met de module Afval houdt u zicht op wat er met het afval binnen uw organisatie gebeurt. In de module Afval kan de verzamelde hoeveelheid afval worden geregistreerd, aan de hand van de door de overheid vastgestelde indeling (EURAL).

De procedurele afwikkeling van het afvoeren van de afvalstoffen, het meegeven aan de verwerker met gebruik van de juiste afvalstroomnummers en documenten alsmede de financiële afwikkeling zijn in deze module opgenomen.

De module Afval geeft antwoord op vragen als:

 • Welke afdelingen produceren welke soorten en hoeveelheden afval op jaarbasis?
 • Met welke verwerkers doen we zaken voor welke afvalstoffen met welke afvalstroomnummers?
 • Welk afval is waar aanwezig binnen de organisatie en in welke hoeveelheid?

De module Intranet ontsluit de informatie van alle in de GROS database voorkomende stoffen. Op een eenvoudige wijze wordt hiermee de stoffeninformatie via het bedrijfseigen Intranet getoond. De gebruiker heeft hierbij de keuze om via een gedefinieerde lay-out per stof een veiligheidsinformatieblad of werkplekinstructiekaart te bekijken.

U kunt hiermee onder andere:

 • via het Intranet alle in de database aanwezige stoffen raadplegen
 • zelf de lay-out definiëren voor een volledige VIB en WIK
 • selecties maken op vele velden; bijvoorbeeld op synoniem, H-zin of grenswaardenmodule_intranet