Health, Safety & Environment

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het weten waar je mee te maken hebt. Het is belangrijk om jezelf voor gebruik van gevaarlijke stoffen te informeren over de risico’s voor jouw gezondheid en het milieu. Wanneer je dat niet doet kan werken met een gevaarlijke stof leiden tot onomkeerbare gevolgen voor jouw eigen gezondheid of het milieu. Om deze stoffen te identificeren op de werkplek kan men de Europese SVHC-lijst raadplegen. Deze lijst vertelt jou als gebruiker van een stof welke stoffen zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Op dit moment bevat de SVHC-lijst 476 stoffen, maar mogelijk zijn dat er zes meer met ingang van 16 oktober 2023.

SVHC-lijst

De afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern. Is er bij werken met een stof grote kans op schade voor de gezondheid of het milieu? Dan kan deze stof aangemerkt worden als SVHC. Hierbij kan je denken aan stoffen die carcinogeen, mutageen of reproductie toxisch (CMR-stoffen) zijn. Ook stoffen met persistente en bio accumulerende eigenschappen kan men identificeren als SVHC. Andere voorbeelden van SVHC’s zijn stoffen die hormoon ontregelend zijn. Is een stof in de EU officieel geïdentificeerd als SVHC? Dan kan deze stof in de toekomst terecht komen op de kandidatenlijst. Met behulp van deze lijst weten bedrijven en consumenten welke stoffen zijn aangemerkt als SVHC’s. Deze lijst wordt door ECHA elke zes maanden voorzien van een update.

Verplichting voor bedrijven

Maak of importeer jij stoffen met daarin een SVHC, ookwel zeer zorgwekkende stof? Wanneer het artikel, met daarin een zeer zorgwekkende stof en deze meer dan 0,1% van het gewicht betreft dient het bedrijf aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is bijvoorbeeld verplicht om alle ontvangers te informeren over de aanwezigheid van een zeer zorgwekkende stof in het artikel. Ook dient het bedrijf de ontvangers van deze stoffen te informeren over het veilig gebruik ervan. Verzoekt een consument jou als bedrijf hierover informatie te verstrekken? Dan ben je als bedrijf verplicht om deze informatie beschikbaar te stellen.

Staat een zeer zorgwekkende stof op de kandidatenlijst? Dan kan deze op termijn geplaatst worden op de autorisatielijst. Bedrijven mogen de stoffen op deze lijst niet meer in de handel brengen of gebruiken. Het verhandelen of gebruiken van deze stoffen is alleen toegestaan wanneer men hiervoor een autorisatie heeft. Een belangrijk doel van deze lijst is dat het gebruik van deze stoffen in de toekomst worden afgeschaft.

Mogelijke nieuwe stoffen op de SVHC-lijst vanaf 16 oktober

Lidstaten van de Europese Unie kunnen voorstellen indienen om een stof te identificeren als SVHC. Ook het Europees Agentschap kan een stof voorstellen op verzoek van de Europese Commissie. Dit kan door een dossier op te stellen in overeenstemming met de vereisten van bijlage XV van REACH.

Onderstaande stoffen, ingediend op 1 september 2023, zijn voorgesteld om toe te voegen aan de lijst van Substances of Very high Concern (SVHC). Tot 16 oktober kunnen belanghebbenden hierop een reactie geven stoffen. Deze periode is belangrijk om ervoor te zorgen dat de identificatie van SVHC’s wordt uitgevoerd op basis van bewijs en transparantie. Op de website van ECHA kun je deze pagina (bron voor dit artikel) raadplegen voor meer informatie.

Voorstel nieuwe stoffen op de SVHC-lijst

Hulp nodig bij de inventarisatie?

Het op orde hebben van de inventarisatie gevaarlijke stoffen op de werkplek is wettelijk verplicht. Naast de internationale lijsten dient men ook op de hoogte te zijn over gevaarlijke stoffen op lokale lijsten. Voorbeelden van lijsten om bij te houden zijn de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC), de Nederlandse SZW-lijst met daarop de CMR-stoffen en de lijst van (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM.

Het op orde krijgen en houden van de inventarisatie kan een behoorlijke uitdaging zijn. Heb je alle Safety Data Sheets gecontroleerd op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op (inter)nationale lijsten? Dan zal je deze controle opnieuw uit moeten voeren wanneer een lijst is voorzien van een update. Om alle Safety Data Sheets automatisch te controleren op aanwezigheid van bijvoorbeeld CMR en ZZS maken een groot aantal bedrijven in Nederland gebruik van SOFOS 360 van ITIS of het internationale Chemwatch. Neem gerust contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-10-03T09:25:40+00:003 oktober 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven