Health, Safety & Environment

Gevaarlijke stoffen in de bouw; dit wil je weten!

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de bouw begint met weten waar je mee werkt. En dat geldt niet alleen voor werken met chemische producten en materialen. Er kunnen namelijk ook gevaarlijke stoffen ontstaan tijdens het werk. Het is dan ook wettelijk verplicht om de inventarisatie van gevaarlijke stoffen van producten en materialen op orde te hebben. Ook is het verplicht om in beeld te hebben welke gevaarlijke stoffen er (kunnen) ontstaan tijdens het werk. Meer weten over hoe je gevaarlijke stoffen in de bouw kunt herkennen? Dat en meer lees je in dit artikel op de website van ITIS.

Gevaarlijke stoffen herkennen in de bouw

Gevaarlijke stoffen in producten en materialen kun je herkennen aan de GHS-symbolen op het etiket. Zeer gevaarlijke producten zijn te herkennen aan het signaalwoord “gevaar” op het etiket. De minder gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan het signaalwoord “waarschuwing” op het etiket. In dit artikel lees je meer over de gevaarlijke stoffen en hun betekenis. Ook vind je in dit artikel meer informatie over het internationale GHS-systeem en de CLP verordening. Deze informatie zal helpen om vooraf in te kunnen schatten welke gevaren een product met zich meebrengt voor de gezondheid en het milieu.

Verf en kitspuit

Gevaarlijke producten en materialen in de bouw

Bij levering van gevaarlijke stoffen in producten is de leverancier verplicht om een veiligheidsinformatieblad (VIB) te leveren. Is er binnen 12 maanden na levering sprake van een wijziging in het VIB? Dan is de leverancier verplicht om proactief een nieuwe versie te leveren. Deze informatie moet vervolgens op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor de medewerkers, zodat zij zich bewust zijn van de gevaren en risico’s van de gevaarlijke stoffen.

Voorbeelden van producten met een gevaarsymbool op het etiket zijn bitumen, lijmen, kitten, oplosmiddelen, cement, plamuren, purschuim, epoxy’s en isolatiematerialen. Blootstelling aan deze stoffen kan op de korte termijn bij inademing leiden tot een irritatie aan de luchtwegen of huidklachten in de vorm van eczeem of roodheid. Op langere termijn kan herhaaldelijke blootstelling leiden tot chronische astma, COPD, kanker, schade aan de genen, verminderde vruchtbaarheid, depressiviteit of vervroegde dementie.

Lasrook

Gevaarlijke stoffen die ontstaan tijdens het werk

Dieselmotorenemissies (DME), Nano materialen, kwartsstof, houtstof, lasrook, glaswol en steenwol zijn voorbeelden van gevaarlijke stoffen die ontstaan tijdens het werkproces. In het kader van duurzaam kiest men voor elektrisch in plaats van diesel aangedreven materieel (generatoren) of verkeer (heftruck). Hiermee wordt de uitstoot van DME aanzienlijk verlaagt en neemt ook de kans op schade aan de gezondheid steeds verder af.

Nano materialen bestaan uit kleine deeltjes met een grootte tussen de 1 en de 100 nanometer. Deze stof komt met name vrij bij het werken met cement, beton, (verf)coatings en isolatiematerialen. De belangrijkste blootstellingsroute is inademen en de kans daarop is groter wanneer je werkt met poeders dan wanneer je Nano producten verwerkt als vloeistof. Op dit moment is er nog niet veel bekend over schade voor de gezondheid op de lange termijn. Maar adviseert men vanuit de overheid wel om vooraf maatregelen te nemen om de risico’s voor de gezondheid zoveel als mogelijk te beperken.

Kwartsstof en houtstof ontstaan bij het bewerken van steen en hout. Hoe meer je van deze stof inademt, des te groter is de kans op schade voor de gezondheid. Dat geldt ook voor het inademen van lasrook. Over het algemeen komen klachten door blootstelling aan deze stoffen door inademen op latere leeftijd pas tot uiting. Het is dan in bijna alle gevallen niet meer mogelijk om dit te herstellen. Kwartsstof kan op termijn leiden tot (chronische) astma en longkanker. Houtstof kan net als kwartsstof leiden tot (chronische) astma en kanker. Maar houtstof kan ook leiden tot huidaandoeningen, oogaandoeningen of een allergische reactie opwekken.

Van glas- en steenwol is bekend dat blootstelling aan deze materialen bij huidcontact, oogcontact of inademen kan leiden tot irritatie aan de huid, ogen, luchtwegen en de longen. De eerste klachten verdwijnen vaak al vrij snel. Maar bij herhaaldelijke blootstelling zullen de klachten steeds heviger worden en kan het zelfs leiden tot chronische klachten.

HSE persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregelen

Om gezondheidsklachten door blootstelling aan producten en materialen op termijn te voorkomen is het aan te raden om vooraf altijd het VIB van de leverancier te raadplegen. Verdiep jezelf vooraf in gevaren van producten en materialen voor de gezondheid om te bepalen hoe je het risico op schade zo klein mogelijk kunt houden. Is er toch sprake van een calamiteit op de werkplek? Raadpleeg ook dan het VIB om te kijken hoe je moet handelen om de schade zoveel als mogelijk te beperken.

Om de kans op schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk te houden is de werkgever verplicht om alle medewerkers vooraf goed te informeren over de gevaren en risico’s. Maak informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar zodat men weet hoe zij op een veilige manier met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Voor stoffen die ontstaan tijdens het werkproces is het aan te raden om een arbeidshygiënist in te schakelen. Deze persoon kan de daadwerkelijke blootstelling op de werkplek meten. Op basis van deze meting kan een arbeidshygiënist advies geven over de te nemen beheersmaatregelen en de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel een vraag of op zoek naar een betrouwbare partner om het register gevaarlijke stoffen op orde te krijgen en te houden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over de applicaties Chemwatch of SOFOS 360. Een groot aantal organisaties in Nederland maken gebruik van deze tools om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de bouw? Wij zijn er klaar voor!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-05-24T14:14:34+00:0022 mei 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven